Camera Hành Trình - Action Camera và Phụ Kiện

Camera Hành Trình - Action Camera và Phụ Kiện - Tất cả sản phẩm Camera Hành Trình - Action Camera và Phụ Kiện
1.091 sản phẩm
Trang 1/23

[{"content": ["

M\u00e1y quay h\u00e0nh tr\u00ecnh - Thi\u1ebft b\u1ecb h\u1eefu d\u1ee5ng h\u1ed7 tr\u1ee3 cho b\u1ea1n trong qu\u00e1 tr\u00ecnh tham gia giao th\u00f4ng

M\u00e1y quay h\u00e0nh tr\u00ecnh (hay c\u00f2n c\u00f3 t\u00ean kh\u00e1c l\u00e0 camera h\u00e0nh tr\u00ecnh) l\u00e0 thi\u1ebft b\u1ecb c\u00f4ng ngh\u1ec7 c\u00f3 ch\u1ee9c n\u0103ng h\u1ed7 tr\u1ee3 t\u00e0i x\u1ebf trong qu\u00e1 tr\u00ecnh \u0111i\u1ec1u khi\u1ec3n ph\u01b0\u01a1ng ti\u1ec7n giao th\u00f4ng. Ch\u1eb3ng h\u1ea1n nh\u01b0 quan s\u00e1t giao th\u00f4ng v\u00e0o ban \u0111\u00eam, ch\u1ec9 \u0111\u01b0\u1eddng th\u00f4ng qua h\u1ec7 th\u1ed1ng GPS, \u0111\u1ecdc bi\u1ec3n b\u00e1o giao th\u00f4ng, c\u1ea3nh b\u00e1o v\u00e0 \u0111o t\u1ed1c \u0111\u1ed9,... M\u00e1y quay h\u00e0nh tr\u00ecnh c\u00f2n c\u00f3 t\u00e1c d\u1ee5ng ghi l\u1ea1i h\u00ecnh \u1ea3nh, \u00e2m thanh tr\u00ean h\u00e0nh tr\u00ecnh. Trong nhi\u1ec1u tr\u01b0\u1eddng h\u1ee3p, thi\u1ebft b\u1ecb n\u00e0y \u0111\u01b0\u1ee3c xem nh\u01b0 l\u00e0 ngu\u1ed3n cung c\u1ea5p b\u1eb1ng ch\u1ee9ng \u0111\u1ec3 b\u1ea3o v\u1ec7 quy\u1ec1n l\u1ee3i c\u1ee7a ng\u01b0\u1eddi \u0111i\u1ec1u khi\u1ec3n khi c\u00f3 s\u1ef1 c\u1ed1 x\u1ea3y ra. Nh\u1eefng n\u0103m tr\u1edf l\u1ea1i \u0111\u00e2y, m\u00e1y quay h\u00e0nh tr\u00ecnh \u0111\u00e3 tr\u1edf th\u00e0nh ng\u01b0\u1eddi b\u1ea1n \u0111\u1ed3ng h\u00e0nh kh\u00f4ng th\u1ec3 thi\u1ebfu v\u1edbi nh\u1eefng ng\u01b0\u1eddi tham gia giao th\u00f4ng. Nh\u1ea5t l\u00e0 nh\u1eefng ng\u01b0\u1eddi th\u01b0\u1eddng xuy\u00ean di chuy\u1ec3n \u0111\u01b0\u1eddng d\u00e0i. B\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 s\u1eed d\u1ee5ng thi\u1ebft b\u1ecb h\u1eefu d\u1ee5ng tr\u00ean nhi\u1ec1u ph\u01b0\u01a1ng ti\u1ec7n kh\u00e1c nhau nh\u01b0 xe m\u00e1y, oto,....

H\u00ecnh \u1ea3nh t\u1eeb m\u00e1y quay h\u00e0nh tr\u00ecnh, ngo\u00e0i vi\u1ec7c truy\u1ec1n tr\u1ef1c ti\u1ebfp \u0111\u1ebfn m\u00e0n h\u00ecnh tr\u01b0\u1edbc m\u1eb7t t\u00e0i x\u1ebf, b\u1ea1n c\u0169ng c\u00f3 th\u1ec3 xem \u0111\u01b0\u1ee3c tr\u00ean \u0111i\u1ec7n tho\u1ea1i, m\u00e1y t\u00ednh b\u1ea3ng th\u00f4ng qua k\u1ebft n\u1ed1i wifi. \u0110\u1ed3ng th\u1eddi, d\u1eef li\u1ec7u c\u0169ng \u0111\u01b0\u1ee3c l\u01b0u trong b\u1ed9 nh\u1edb d\u01b0\u1edbi d\u1ea1ng t\u1ec7p video v\u00e0 d\u1ec5 d\u00e0ng truy xu\u1ea5t. V\u1edbi c\u00e1c t\u00ednh n\u0103ng h\u1eefu \u00edch v\u00e0 ti\u1ec7n d\u1ee5ng nh\u01b0 v\u1eady, chi\u1ebfc m\u00e1y quay h\u00e0nh tr\u00ecnh nh\u1ecf g\u1ecdn \u0111ang ng\u00e0y c\u00e0ng \u0111\u01b0\u1ee3c \u01b0a chu\u1ed9ng t\u1ea1i Vi\u1ec7t Nam.

Nh\u1eb1m \u0111\u00e1p \u1ee9ng nhu c\u1ea7u c\u1ee7a kh\u00e1ch h\u00e0ng, c\u00e1c nh\u00e0 s\u1ea3n xu\u1ea5t \u0111\u00e3 cho ra \u0111\u1eddi nhi\u1ec1u d\u00f2ng m\u00e1y quay h\u00e0nh tr\u00ecnh v\u1edbi thi\u1ebft k\u1ebf, ch\u1ee9c n\u0103ng \u0111a d\u1ea1ng. Tuy nhi\u00ean, kh\u00f4ng ph\u1ea3i ai c\u0169ng c\u00f3 th\u1ec3 t\u00ecm cho m\u00ecnh m\u1ed9t chi\u1ebfc m\u00e1y quay h\u00e0nh tr\u00ecnh nh\u01b0 \u00fd. \u0110\u1eebng lo, gian h\u00e0ng m\u00e1y quay h\u00e0nh tr\u00ecnh t\u1ea1i TopGia.org s\u1ebd gi\u00fap b\u1ea1n l\u1ef1a ch\u1ecdn \u0111\u01b0\u1ee3c m\u1ed9t s\u1ea3n ph\u1ea9m ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng, h\u1ed7 tr\u1ee3 \u0111\u1eafc l\u1ef1c cho vi\u1ec7c l\u00e1i xe an to\u00e0n c\u1ee7a b\u1ea1n .

Nh\u1eefng \u0111i\u1ec1u c\u1ea7n l\u01b0u \u00fd khi l\u1ef1a ch\u1ecdn m\u00e1y quay h\u00e0nh tr\u00ecnh

- Ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng h\u00ecnh \u1ea3nh:

Ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng h\u00ecnh \u1ea3nh l\u00e0 ti\u00eau ch\u00ed \u0111\u1ea7u ti\u00ean b\u1ea1n c\u1ea7n quan t\u00e2m khi l\u1ef1a ch\u1ecdn m\u1ed9t chi\u1ebfc m\u00e1y quay h\u00e0nh tr\u00ecnh. B\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 \u0111\u00e1nh gi\u00e1 \u0111\u00e1nh gi\u00e1 ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng h\u00ecnh \u1ea3nh c\u1ee7a thi\u1ebft b\u1ecb th\u00f4ng qua c\u00e1c ch\u1ec9 s\u1ed1 v\u1ec1 \u0111\u1ed9 ph\u00e2n gi\u1ea3i, kh\u1ea3 n\u0103ng ch\u1ed1ng rung, \u0111\u1ed9 nh\u1ea1y s\u00e1ng,...Trong \u0111\u00f3, \u0111\u1ed9 ph\u00e2n gi\u1ea3i c\u1ee7a c\u00e1c lo\u1ea1i m\u00e1y quay h\u00e0nh tr\u00ecnh hi\u1ec7n nay th\u01b0\u1eddng c\u00f3 c\u00e1c m\u1ee9c nh\u01b0 sau: VGA (640*480), HD(1280*720), Full HD (1920x*1080) v\u00e0 t\u1ed1t nh\u1ea5t l\u00e0 4K (3840x2160).

\u0110\u1ec3 \u0111\u1ea3m b\u1ea3o ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng h\u00ecnh \u1ea3nh c\u1ee7a m\u00e1y quay h\u00e0nh tr\u00ecnh t\u1ed1t, b\u1ea1n n\u00ean l\u1ef1a ch\u1ecdn nh\u1eefng s\u1ea3n ph\u1ea9m c\u00f3 \u0111\u1ed9 ph\u00e2n gi\u1ea3i HD tr\u1edf l\u00ean. \u0110\u1ed9 ph\u00e2n gi\u1ea3i c\u00e0ng cao s\u1ebd cho h\u00ecnh \u1ea3nh c\u00e0ng s\u1eafc n\u00e9t, gi\u00fap b\u1ea1n d\u1ec5 d\u00e0ng quan s\u00e1t t\u1eeb xa c\u00e1c bi\u1ec3n b\u00e1o, ph\u01b0\u01a1ng ti\u1ec7n hay h\u1ed7 tr\u1ee3 nh\u1eadn di\u1ec7n khu\u00f4n m\u1eb7t n\u1ebfu x\u1ea3y ra s\u1ef1 c\u1ed1. Ngo\u00e0i ra, kh\u1ea3 n\u0103ng ch\u1ed1ng rung c\u1ee7a m\u00e1y quay h\u00e0nh tr\u00ecnh c\u0169ng r\u1ea5t quan tr\u1ecdng. Nh\u1ea5t l\u00e0 khi xe di chuy\u1ec3n nhanh ho\u1eb7c \u0111i qua nh\u1eefng \u0111o\u1ea1n \u0111\u01b0\u1eddng g\u1eadp gh\u1ec1nh, nhi\u1ec1u \u1ed5 g\u00e0. B\u00ean c\u1ea1nh \u0111\u00f3, b\u1ea1n c\u0169ng n\u00ean \u01b0u ti\u00ean c\u00e1c thi\u1ebft b\u1ecb c\u00f3 ch\u1ee9c n\u0103ng ghi h\u00ecnh ban \u0111\u00eam v\u1edbi \u0111\u1ed9 nh\u1ea1y s\u00e1ng t\u1ed1t (t\u00edch h\u1ee3p \u1ed1ng k\u00ednh h\u1ed3ng ngo\u1ea1i).

- Thi\u1ebft k\u1ebf:

M\u00e1y quay h\u00e0nh tr\u00ecnh c\u00f3 thi\u1ebft k\u1ebf nh\u1ecf g\u1ecdn, ti\u1ec7n l\u1ee3i, d\u1ec5 d\u00e0ng l\u1eafp \u0111\u1eb7t l\u00ean c\u00e1c ph\u01b0\u01a1ng ti\u1ec7n. C\u00f3 th\u1ec3 k\u1ec3 ra m\u1ed9t s\u1ed1 ki\u1ec3u d\u00e1ng ph\u1ed5 bi\u1ebfn nh\u01b0: lo\u1ea1i d\u00f9ng \u0111\u1ec3 d\u00e1n l\u00ean k\u00ednh l\u00e1i ho\u1eb7c g\u1eafn v\u00e0o t\u00e1p-l\u00f4. Lo\u1ea1i g\u1eafn l\u00ean k\u00ednh chi\u1ebfu h\u1eadu, g\u1eafn m\u0169 b\u1ea3o hi\u1ec3m (n\u1ebfu ch\u1ea1y xe m\u00e1y). T\u00f9y theo m\u1ee5c \u0111\u00edch s\u1eed d\u1ee5ng, ph\u01b0\u01a1ng ti\u1ec7n \u0111i\u1ec1u khi\u1ec3n m\u00e0 b\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 l\u1ef1a ch\u1ecdn thi\u1ebft k\u1ebf c\u1ee7a m\u00e1y quay h\u00e0nh tr\u00ecnh ph\u00f9 h\u1ee3p.

- G\u00f3c quay r\u1ed9ng:

M\u1ed9t trong nh\u1eefng ch\u1ee9c n\u0103ng ch\u00ednh c\u1ee7a m\u00e1y quay h\u00e0nh tr\u00ecnh l\u00e0 gi\u00fap cho ng\u01b0\u1eddi \u0111i\u1ec1u khi\u1ec3n xe \u00f4 t\u00f4 c\u00f3 g\u00f3c nh\u00ecn bao qu\u00e1t, to\u00e0n c\u1ea3nh \u1edf ph\u00eda tr\u01b0\u1edbc v\u00e0 sau xe. V\u00ec v\u1eady, b\u1ea1n n\u00ean l\u1ef1a ch\u1ecdn nh\u1eefng thi\u1ebft b\u1ecb h\u1ed7 tr\u1ee3 g\u00f3c quay r\u1ed9ng, t\u1ed1i thi\u1ec3u ph\u1ea3i t\u1eeb 105 \u0111\u1ed9 \u0111\u1ebfn 130 \u0111\u1ed9. Ngo\u00e0i ra, m\u1ed9t s\u1ed1 d\u00f2ng m\u00e1y quay h\u00e0nh tr\u00ecnh th\u1ebf h\u1ec7 m\u1edbi c\u00f3 \u0111\u1ed9 r\u1ed9ng g\u00f3c quay l\u00ean \u0111\u1ebfn 170 \u0111\u1ed9, gi\u00fap t\u00e0i x\u1ebf quan s\u00e1t c\u1ef1c t\u1ed1t.

- Dung l\u01b0\u1ee3ng l\u01b0u tr\u1eef:

Khi m\u00e0 ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng video c\u1ee7a m\u00e1y quay h\u00e0nh tr\u00ecnh ng\u00e0y c\u00e0ng c\u1ea3i thi\u1ec7n th\u00ec \u0111\u00f2i h\u1ecfi m\u1ed9t dung l\u01b0\u1ee3ng b\u1ed9 nh\u1edb \u0111\u1ee7 l\u1edbn \u0111\u1ec3 c\u00f3 th\u1ec3 l\u01b0u tr\u1eef. V\u00ec v\u1eady, khi l\u1ef1a ch\u1ecdn m\u00e1y quay h\u00e0nh tr\u00ecnh, b\u1ea1n c\u1ea7n h\u1ebft s\u1ee9c quan t\u00e2m t\u1edbi dung l\u01b0\u1ee3ng t\u1ed1i \u0111a c\u1ee7a th\u1ebb nh\u1edb m\u00e0 thi\u1ebft b\u1ecb c\u00f3 th\u1ec3 h\u1ed7 tr\u1ee3. Hi\u1ec7n nay, h\u1ea7u h\u1ebft c\u00e1c m\u00e1y quay h\u00e0nh tr\u00ecnh \u0111\u1ec1u d\u00f9ng th\u1ebb nh\u1edb Micro SD Card v\u1edbi dung l\u01b0\u1ee3ng t\u1eeb 4gb \u0111\u1ebfn 64 gb. \u0110\u1ec3 \u0111\u1ea3m b\u1ea3o l\u01b0u tr\u1eef d\u1eef li\u1ec7u t\u1ed1t nh\u1ea5t, b\u1ea1n n\u00ean l\u1ef1a ch\u1ecdn nh\u1eefng m\u00e1y quay h\u00e0nh tr\u00ecnh h\u1ed7 tr\u1ee3 th\u1ebb nh\u1edb t\u1eeb 8gb tr\u1edf l\u00ean.

- C\u00e1c t\u00ednh n\u0103ng, ti\u1ec7n \u00edch kh\u00e1c:

Ngo\u00e0i c\u00f4ng d\u1ee5ng cho g\u00f3c nh\u00ecn bao qu\u00e1t, l\u01b0u tr\u1eef h\u00ecnh \u1ea3nh th\u00ec hi\u1ec7n nay m\u00e1y quay h\u00e0nh tr\u00ecnh c\u00f2n \u0111\u01b0\u1ee3c t\u00edch h\u1ee3p th\u00eam nhi\u1ec1u ti\u1ec7n \u00edch kh\u00e1c \u0111\u1ec3 h\u1ed7 tr\u1ee3 t\u00e0i x\u1ebf khi l\u00e1i xe:

- T\u1ef1 \u0111\u1ed9ng ghi h\u00ecnh khi xe ch\u1ea1y v\u00e0 t\u1ea1m ng\u1eebng ghi h\u00ecnh khi xe d\u1eebng.

- \u0110\u1ecbnh v\u1ecb to\u00e0n c\u1ea7u GPS \u0111\u1ec3 x\u00e1c \u0111\u1ecbnh v\u1ecb tr\u00ed hi\u1ec7n t\u1ea1i c\u1ee7a ph\u01b0\u01a1ng ti\u1ec7n, t\u00ecm l\u1ed9 tr\u00ecnh nhanh, ch\u1ec9 \u0111\u01b0\u1eddng,...

- K\u1ebft n\u1ed1i v\u1edbi c\u00e1c thi\u1ebft b\u1ecb kh\u00e1c (smartphone, m\u00e1y t\u00ednh b\u1ea3ng,...) th\u00f4ng qua k\u1ebft n\u1ed1i kh\u00f4ng d\u00e2y \u0111\u1ec3 chia s\u1ebb, truy xu\u1ea5t d\u1eef li\u1ec7u t\u1eeb b\u1ed9 nh\u1edb m\u1ed9t c\u00e1ch nhanh ch\u00f3ng.

- \u0110i\u1ec1u khi\u1ec3n b\u1eb1ng gi\u1ecdng n\u00f3i

- Ngo\u00e0i ra, m\u00e1y quay h\u00e0nh tr\u00ecnh c\u00f2n ph\u1ea3i c\u00f3 kh\u1ea3 n\u0103ng th\u00f4ng b\u00e1o cho ch\u1ee7 xe v\u1ec1 t\u00ecnh tr\u1ea1ng ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng m\u1ed9t c\u00e1ch r\u00f5 r\u00e0ng, nhanh ch\u00f3ng v\u00e0 ch\u00ednh x\u00e1c. C\u00f3 r\u1ea5t nhi\u1ec1u d\u1ea1ng th\u00f4ng b\u00e1o nh\u01b0: \u00e2m thanh, hi\u1ec3n th\u1ecb ch\u1eef tr\u00ean m\u00e0n h\u00ecnh ho\u1eb7c \u0111\u00e8n LED.

- Th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u:

Tr\u00ean th\u1ecb tr\u01b0\u1eddng hi\u1ec7n nay c\u00f3 r\u1ea5t nhi\u1ec1u nh\u00e0 s\u1ea3n xu\u1ea5t m\u00e1y quay h\u00e0nh tr\u00ecnh t\u1eeb b\u00ecnh d\u00e2n cho \u0111\u1ebfn cao c\u1ea5p. Tuy nhi\u00ean, \u0111\u1ec3 \u0111\u1ea3m b\u1ea3o ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng, h\u1ed7 tr\u1ee3 t\u1ed1i \u0111a cho vi\u1ec7c l\u00e1i xe an to\u00e0n, b\u1ea1n n\u00ean ch\u1ecdn thi\u1ebft b\u1ecb c\u1ee7a c\u00e1c th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u uy t\u00edn nh\u01b0: Go Pro, Vietmap, Xiaomi, Ezviz,... \u0110\u00e2y l\u00e0 nh\u1eefng h\u00e3ng s\u1ea3n xu\u1ea5t danh ti\u1ebfng, \u0111\u01b0\u1ee3c nhi\u1ec1u t\u00e0i x\u1ebf tin t\u01b0\u1edfng nh\u1edd thi\u1ebft k\u1ebf nh\u1ecf g\u1ecdn, tinh t\u1ebf, \u0111a n\u0103ng v\u00e0 d\u1ec5 l\u1eafp \u0111\u1eb7t.

M\u00e1y quay h\u00e0nh tr\u00ecnh oto

- S\u1ea3n ph\u1ea9m: Ma\u0301y quay ha\u0300nh tri\u0300nh HD th\u00f4ng minh Xiaomi, M\u00e1y quay h\u00e0nh tr\u00ecnh DVR 1080P HD cao c\u1ea5p cho xe oto, M\u00e1y quay h\u00e0nh tr\u00ecnh oto 2 camera VIETTECH, M\u00e1y quay h\u00e0nh tr\u00ecnh oto t\u00edch h\u1ee3p camera l\u00f9i

- T\u00ednh n\u0103ng: M\u00e1y quay h\u00e0nh tr\u00ecnh oto c\u00f3 thi\u1ebft k\u1ebf g\u1ecdn nh\u1eb9, \u0111\u1eb9p, tinh t\u1ebf v\u00e0 sang tr\u1ecdng. Thi\u1ebft b\u1ecb cho ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng h\u00ecnh \u1ea3nh s\u1eafc n\u00e9t, g\u00f3c quay r\u1ed9ng bao qu\u00e1t, \u0111\u01b0\u1ee3c t\u00edch h\u1ee3p \u1ed1ng k\u00ednh h\u1ed3ng ngo\u1ea1i \u0111\u1ec3 ghi h\u00ecnh v\u00e0o ban \u0111\u00eam. D\u1ec5 d\u00e0ng k\u1ebft n\u1ed1i v\u1edbi c\u00e1c thi\u1ebft b\u1ecb kh\u00e1c nh\u01b0 m\u00e1y t\u00ednh b\u1ea3ng, smartphone th\u00f4ng qua k\u1ebft n\u1ed1i kh\u00f4ng d\u00e2y. \u0110\u1ed3ng th\u1eddi h\u1ed7 tr\u1ee3 th\u1ebb nh\u1edb c\u00f3 dung l\u01b0\u1ee3ng t\u1eeb 4-64gb,....

- Th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u: Vietmap, DVR, Xiaomi, Sony, Osmo,...

M\u00e1y quay h\u00e0nh tr\u00ecnh xe m\u00e1y

- S\u1ea3n ph\u1ea9m: M\u00e1y quay h\u00e0nh tr\u00ecnh xe m\u00e1y SJ5600, M\u00e1y quay h\u00e0nh tr\u00ecnh xe m\u00e1y sport A9, Camera h\u00e0nh \u0111\u1ed9ng Waterproof 4K Sports, M\u00e1y quay h\u00e0nh tr\u00ecnh xe m\u00e1y A09..

- T\u00ednh n\u0103ng: M\u00e1y quay h\u00e0nh tr\u00ecnh xe m\u00e1y c\u00f3 thi\u1ebft k\u1ebf nh\u1ecf g\u1ecdn, v\u1eeba th\u1eddi trang, v\u1eeba ti\u1ec7n l\u1ee3i, d\u1ec5 d\u00e0ng g\u1eafn l\u00ean tay l\u00e1i, m\u0169 b\u1ea3o hi\u1ec3m. Thi\u1ebft b\u1ecb s\u1ebd ghi l\u1ea1i to\u00e0n b\u1ed9 ch\u1eb7ng \u0111\u01b0\u1eddng di chuy\u1ec3n c\u1ee7a b\u1ea1n m\u1ed9t c\u00e1ch sinh \u0111\u1ed9ng, trung th\u1ef1c nh\u1ea5t. B\u00ean c\u1ea1nh h\u00ecnh \u1ea3nh s\u1eafc n\u00e9t, m\u00e0u s\u1eafc t\u01b0\u01a1i t\u1eafn, kh\u1ea3 n\u0103ng ch\u1ed1ng rung t\u1ed1t, m\u00e1y quay h\u00e0nh tr\u00ecnh c\u00f2n c\u00f3 ch\u1ebf \u0111\u1ed9 quay ch\u1eadm. B\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 thay \u0111\u1ed5i g\u00f3c quay, thi\u1ebft b\u1ecb h\u1ed7 tr\u1ee3 th\u1ebb nh\u1edb l\u00ean t\u1edbi 128GB, \u0111\u1ed3ng th\u1eddi ch\u1ed1ng n\u01b0\u1edbc, ch\u1ed1ng s\u1ed1c.

- Th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u: Go Pro, Xiaomi, Sport A9,...

M\u00e1y quay h\u00e0nh tr\u00ecnh wifi

- S\u1ea3n ph\u1ea9m: M\u00e1y quay h\u00e0nh tr\u00ecnh Transcend DrivePro\u2122 200 WiFi, Camera h\u00e0nh tr\u00ecnh Anytek X28 Camera Ghi Wifi ADAS, M\u00e1y quay h\u00e0nh tr\u00ecnh Carcam W2 Wifi Sensor Sony, M\u00e1y quay h\u00e0nh tr\u00ecnh SOOCOO C30R Wifi 4K,...

- T\u00ednh n\u0103ng: M\u00e1y quay h\u00e0nh tr\u00ecnh wifi s\u1edf h\u1eefu nh\u1eefng t\u00ednh n\u0103ng n\u1ed5i b\u1eadt nh\u01b0: ghi h\u00ecnh \u0111\u1ed9 n\u00e9t cao, k\u1ebft n\u1ed1i Wifi, GPS nhanh ch\u00f3ng,...T\u1eeb \u0111\u00f3 gi\u00fap b\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 chia s\u1ebb h\u00ecnh \u1ea3nh, video v\u1edbi b\u1ea1n b\u00e8, ng\u01b0\u1eddi th\u00e2n nhanh ch\u00f3ng, d\u1ec5 d\u00e0ng qua \u1ee9ng d\u1ee5ng. Thi\u1ebft b\u1ecb \u0111\u01b0\u1ee3c t\u00edch h\u1ee3p chip \u0111\u1ed3 h\u1ecda cao c\u1ea5p, mang l\u1ea1i h\u00ecnh \u1ea3nh ch\u00e2n th\u1ef1c, g\u00f3c quay r\u1ed9ng. \u1ed0ng k\u00ednh h\u1ed3ng ngo\u1ea1i h\u1ed7 tr\u1ee3 ghi h\u00ecnh ban \u0111\u00eam, t\u1ef1 \u0111\u1ed9ng ghi h\u00ecnh khi c\u00f3 chuy\u1ec3n \u0111\u1ed9ng ho\u1eb7c khi xe b\u1ecb b\u1ecb va ch\u1ea1m m\u1ea1nh.

M\u00e1y quay h\u00e0nh tr\u00ecnh mini

- S\u1ea3n ph\u1ea9m: M\u00e1y quay h\u00e0nh tr\u00ecnh DDPAI Mini, Camera mini theo d\u00f5i h\u00e0nh tr\u00ecnh gi\u00e1m s\u00e1t - Dolphin Caddx, M\u00e1y quay h\u00e0nh tr\u00ecnh Mini Full HD cho xe h\u01a1i, Camera H\u00e0nh Tr\u00ecnh Mini Junsun S30, M\u00e1y quay h\u00e0nh tr\u00ecnh mini t\u1ea7m nh\u00ecn ban \u0111\u00eam HW SQ8,...

- T\u00ednh n\u0103ng: M\u00e1y quay h\u00e0nh tr\u00ecnh mini c\u00f3 thi\u1ebft k\u1ebf d\u1ea1ng kh\u1ed1i l\u1eadp ph\u01b0\u01a1ng v\u1edbi k\u00edch th\u01b0\u1edbc nh\u1ecf g\u1ecdn v\u00e0 tr\u1ecdng l\u01b0\u1ee3ng nh\u1eb9. C\u00f3 th\u1ec3 d\u1ec5 d\u00e0ng g\u1eafn v\u00e0o m\u0169 b\u1ea3o hi\u1ec3m, \u0111eo tr\u00ean ng\u01b0\u1eddi ho\u1eb7c s\u1eed d\u1ee5ng \u0111\u1ec3 quay ph\u00f3ng s\u1ef1, nghi\u00ean c\u1ee9u khoa h\u1ecdc,... Thi\u1ebft b\u1ecb s\u1eed d\u1ee5ng c\u1ea3m bi\u1ebfn th\u00f4ng minh b\u1eaft k\u1ecbp chuy\u1ec3n \u0111\u1ed9ng c\u1ee7a ng\u01b0\u1eddi ch\u1ea1y hay xe c\u1ed9, cho ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng h\u00ecnh \u1ea3nh r\u00f5 n\u00e9t. \u0110\u1eb7c bi\u1ec7t c\u00f2n c\u00f3 \u1ed1ng k\u00ednh h\u1ed3ng ngo\u1ea1i \u0111\u1ec3 ghi h\u00ecnh ban \u0111\u00eam v\u00e0 h\u1ed7 tr\u1ee3 th\u1ebb nh\u1edb l\u00ean \u0111\u1ebfn 32GB.

- Th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u: SQ, Junsun, Dolphin Caddx, DDPAI

H\u01b0\u1edbng d\u1eabn b\u1ea3o qu\u1ea3n, v\u1ec7 sinh m\u00e1y quay h\u00e0nh tr\u00ecnh \u0111\u00fang c\u00e1ch

- \u1ed0ng k\u00ednh \u0111\u01b0\u1ee3c xem l\u00e0 b\u1ed9 ph\u1eadn quan tr\u1ecdng nh\u1ea5t c\u1ee7a m\u00e1y quay h\u00e0nh tr\u00ecnh, \u1ea3nh h\u01b0\u1edfng tr\u1ef1c ti\u1ebfp \u0111\u1ebfn ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng h\u00ecnh \u1ea3nh hi\u1ec3n th\u1ecb tr\u00ean m\u00e0n h\u00ecnh. V\u00ec v\u1eady, khi qu\u00e1 tr\u00ecnh s\u1eed d\u1ee5ng b\u1ea1n c\u1ea7n h\u1ea1n ch\u1ebf t\u1ed1i \u0111a vi\u1ec7c \u00fap m\u1eb7t \u1ed1ng k\u00ednh xu\u1ed1ng m\u1eb7t s\u00e0n, m\u1eb7t b\u00e0n b\u1edfi c\u00f3 th\u1ec3 g\u00e2y tr\u1ea7y x\u01b0\u1edbc.

- Khi v\u1ec7 sinh \u1ed1ng k\u00ednh c\u1ea7n s\u1eed d\u1ee5ng kh\u0103n lau m\u1ec1m, nh\u1eb5n, kh\u00f4ng n\u00ean d\u00f9ng kh\u0103n gi\u1ea5y, kh\u0103n \u01b0\u1edbt v\u00ec d\u1ec5 l\u01b0u l\u1ea1i c\u00e1c h\u1ea1t b\u1ee5i li ti c\u00f3 th\u1ec3 g\u00e2y nh\u00f2e. H\u00e3y th\u1ed5i h\u1ebft b\u1ee5i tr\u00ean m\u1eb7t \u1ed1ng k\u00ednh tr\u01b0\u1edbc khi v\u1ec7 sinh b\u1eb1ng kh\u0103n kh\u00f4.

- N\u1ebfu kh\u00f4ng s\u1eed d\u1ee5ng m\u00e1y quay h\u00e0nh tr\u00ecnh trong m\u1ed9t th\u1eddi gian d\u00e0i, b\u1ea1n h\u00e3y th\u00e1o pin ra v\u00e0 b\u1ea3o qu\u1ea3n \u1edf n\u01a1i kh\u00f4 r\u00e1o, tho\u00e1ng m\u00e1t, tr\u00e1nh \u00e1nh s\u00e1ng m\u1eb7t tr\u1eddi. Ch\u00fa \u00fd tr\u01b0\u1edbc khi c\u1ea5t pin kh\u00f4ng n\u00ean x\u1ea3 c\u1ea1n h\u1ebft ho\u1eb7c \u0111\u1ec3 \u0111\u1ea7y pin m\u00e0 \u0111\u1ec3 kho\u1ea3ng 50% pin l\u00e0 t\u1ed1t nh\u1ea5t.

- N\u1ebfu b\u1ea1n l\u00e0 d\u00e2n ph\u01b0\u1ee3t ho\u1eb7c th\u01b0\u1eddng xuy\u00ean v\u00e0 ph\u1ea3i di chuy\u1ec3n qu\u00e3ng \u0111\u01b0\u1eddng d\u00e0i th\u00ec n\u00ean s\u1eed d\u1ee5ng \u1ed1p ch\u1ed1ng n\u01b0\u1edbc cho m\u00e1y quay h\u00e0nh tr\u00ecnh. Ph\u1ee5 ki\u1ec7n m\u00e1y \u1ea3nh n\u00e0y s\u1ebd gi\u00fap h\u1ea1n ch\u1ebf \u0111\u1ea5t \u0111\u00e1, b\u1ee5i b\u1ea9n va ch\u1ea1m hay b\u00e1m v\u00e0o m\u00e1y.

\u2013 V\u1edbi m\u00e1y quay h\u00e0nh tr\u00ecnh xe oto, h\u00e3y c\u1ed1 g\u1eafng t\u00ecm nh\u1eefng v\u1ecb tr\u00ed m\u00e1t \u0111\u1ec3 \u0111\u1eadu xe nh\u1eb1m h\u1ea1n ch\u1ebf t\u00e1c \u0111\u1ed9ng c\u1ee7a \u00e1nh n\u1eafng m\u1eb7t tr\u1eddi l\u00ean thi\u1ebft b\u1ecb. C\u00f2n n\u1ebfu bu\u1ed9c ph\u1ea3i \u0111\u1ed7 xe ngo\u00e0i tr\u1eddi n\u1eafng n\u00f3ng th\u00ec h\u00e3y t\u1eaft m\u00e1y quay v\u00e0 b\u1eadt l\u1ea1i sau khi \u0111\u00e3 l\u00e0m m\u00e1t khoang xe kho\u1ea3ng 15 ph\u00fat.

Mua m\u00e1y quay h\u00e0nh tr\u00ecnh ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng t\u1ea1i TopGia.org

L\u00e0 trang th\u01b0\u01a1ng m\u1ea1i \u0111i\u1ec7n t\u1eed ph\u1ed5 bi\u1ebfn h\u00e0ng \u0111\u1ea7u t\u1ea1i Vi\u1ec7t Nam v\u00e0 \u0110\u00f4ng Nam \u00c1,TopGia.org ng\u00e0y c\u00e0ng nh\u1eadn \u0111\u01b0\u1ee3c s\u1ef1 \u01b0a chu\u1ed9ng t\u1eeb ng\u01b0\u1eddi ti\u00eau d\u00f9ng. T\u1ea1i TopGia.org cung c\u1ea5p h\u00e0ng tri\u1ec7u s\u1ea3n ph\u1ea9m thu\u1ed9c \u0111\u1ee7 m\u1ecdi l\u0129nh v\u1ef1c kh\u00e1c nhau. T\u1eeb th\u1eddi trang, m\u1ef9 ph\u1ea9m, cho \u0111\u1ebfn thi\u1ebft b\u1ecb \u0111i\u1ec7n t\u1eed, h\u00e0ng gia d\u1ee5ng v\u1edbi ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng \u0111\u1ea3m b\u1ea3o v\u00e0 gi\u00e1 c\u1ea3 \u01b0u \u0111\u00e3i. Nh\u1edd TopGia.org, vi\u1ec7c mua s\u1eafm c\u1ee7a b\u1ea1n s\u1ebd nhanh ch\u00f3ng, d\u1ec5 d\u00e0ng, ti\u1ebft ki\u1ec7m \u0111\u01b0\u1ee3c nhi\u1ec1u th\u1eddi gian, ti\u1ec1n b\u1ea1c. B\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 tha h\u1ed3 l\u1ef1a ch\u1ecdn c\u00e1c s\u1ea3n ph\u1ea9m t\u00f9y theo nhu c\u1ea7u, s\u1edf th\u00edch c\u1ee7a b\u1ea3n th\u00e2n v\u00e0 gia \u0111\u00ecnh.

B\u00ean c\u1ea1nh \u0111\u00f3, gian h\u00e0ng TopGia.org Mall c\u00f2n th\u01b0\u1eddng xuy\u00ean c\u1eadp nh\u1eadt c\u00e1c m\u1eb7t h\u00e0ng ch\u00ednh h\u00e3ng c\u1ee7a c\u00e1c th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u uy t\u00edn nh\u01b0: Samsung, Xiaomi, Gopro\u2026v\u1edbi m\u1ee9c gi\u00e1 c\u1ef1c t\u1ed1t. N\u1ebfu \u0111\u01a1n h\u00e0ng x\u1ea3y ra b\u1ea5t k\u1ef3 v\u1ea5n \u0111\u1ec1 g\u00ec, TopGia.org Mall s\u1ebd cung c\u1ea5p ch\u00ednh s\u00e1ch \u0111\u1ed5i - tr\u1ea3 h\u00e0ng ti\u1ec7n l\u1ee3i, nhanh ch\u00f3ng cho b\u1ea1n. Gi\u1edd th\u00ec b\u1ea1n \u0111\u00e3 c\u00f3 th\u1ec3 ho\u00e0n to\u00e0n y\u00ean t\u00e2m \u0111\u1ec3 tr\u1ea3i nghi\u1ec7m kh\u00f4ng gian mua s\u1eafm \u0111\u1ea7y s\u00f4i \u0111\u1ed9ng nh\u01b0ng h\u1ebft s\u1ee9c an to\u00e0n c\u1ee7a TopGia.org r\u1ed3i \u0111\u1ea5y!

V\u1edbi ph\u01b0\u01a1ng ch\u00e2m kh\u00f4ng ng\u1eebng \u0111\u1ed5i m\u1edbi, TopGia.org li\u00ean t\u1ee5c c\u1eadp nh\u1eadt c\u00e1c xu th\u1ebf, tri\u1ec3n khai \u0111\u1ed3ng lo\u1ea1t nhi\u1ec1u ch\u01b0\u01a1ng tr\u00ecnh khuy\u1ebfn m\u00e3i, gi\u1ea3m gi\u00e1. N\u1ed5i b\u1eadt l\u00e0 c\u00e1c \u0111\u1ee3t: \u201cT\u1eb7ng kh\u00e1ch h\u00e0ng m\u1edbi s\u1ea3n ph\u1ea9m 0 \u0111\u1ed3ng\u201d, Flash Sale, mi\u1ec5n ph\u00ed v\u1eadn chuy\u1ec3n to\u00e0n qu\u1ed1c, nh\u1eadn TopGia.org xu v\u00e0 h\u00e0ng t\u1ef7 voucher \u2026

\u0110\u1eb7c bi\u1ec7t, TopGia.org \u0111\u01b0a ra nhi\u1ec1u h\u00ecnh th\u1ee9c thanh to\u00e1n \u0111a d\u1ea1ng, linh ho\u1ea1t nh\u01b0: tr\u1ea3 ti\u1ec1n khi nh\u1eadn h\u00e0ng, tr\u1ea3 g\u00f3p,v\u00ed \u0111i\u1ec7n t\u1eed, th\u1ebb ng\u00e2n h\u00e0ng,.... \u0111\u1ec3 b\u1ea1n l\u1ef1a ch\u1ecdn sao cho ti\u1ec7n l\u1ee3i nh\u1ea5t. \u0110\u1ed9i ng\u0169 shipper c\u1ee7a \u0111\u01a1n v\u1ecb v\u1eadn chuy\u1ec3n chuy\u00ean nghi\u1ec7p nh\u01b0: Giao h\u00e0ng ti\u1ebft ki\u1ec7m, Viettelpost, Vietnam Post, Giao h\u00e0ng nhanh lu\u00f4n s\u1eb5n s\u00e0ng \u0111\u1ec3 trao t\u1eadn tay b\u1ea1n \u0111\u01a1n h\u00e0ng. N\u1ebfu mong mu\u1ed1n t\u00ecm hi\u1ec3u th\u00eam v\u1ec1 s\u1ea3n ph\u1ea9m, h\u00e3y d\u00f9ng ngay t\u00ednh n\u0103ng tr\u00f2 chuy\u1ec7n v\u1edbi ng\u01b0\u1eddi b\u00e1n c\u1ee7a TopGia.org. Mau nhanh tay truy c\u1eadp TopGia.org v\u00e0 \u0111\u1ec3 s\u1eafm nh\u1eefng m\u00e1y quay h\u00e0nh tr\u00ecnh ti\u1ec7n l\u1ee3i, ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng cho m\u00ecnh ngay n\u00e0o!

"], "heading": ""}]

Xu hướng Camera Hành Trình - Action Camera và Phụ Kiện