Chuột Văn Phòng

Chuột Văn Phòng - Tất cả sản phẩm Chuột Văn Phòng
15.854 sản phẩm
Trang 1/100

[{"content": ["

Ng\u00e0y nay, nh\u1eefng thi\u1ebft b\u1ecb c\u00f4ng ngh\u1ec7 kh\u00f4ng d\u00e2y (Wireless Technology) \u0111ang d\u1ea7n chi\u1ebfm l\u0129nh th\u1ecb tr\u01b0\u1eddng c\u00f4ng ngh\u1ec7 v\u00e0 thu h\u00fat \u0111\u01b0\u1ee3c s\u1ef1 quan t\u00e2m c\u1ee7a ng\u01b0\u1eddi ti\u00eau d\u00f9ng. N\u00f3 kh\u00f4ng ch\u1ec9 \u0111\u00e1p \u1ee9ng \u0111\u01b0\u1ee3c m\u1ecdi nhu c\u1ea7u v\u1ec1 c\u00f4ng ngh\u1ec7 m\u00e0 c\u00f2n gi\u00fap b\u00e0n l\u00e0m vi\u1ec7c c\u1ee7a b\u1ea1n \u0111\u01b0\u1ee3c g\u1ecdn g\u00e0ng h\u01a1n. Trong s\u1ed1 nh\u1eefng thi\u1ebft b\u1ecb kh\u00f4ng d\u00e2y \u0111\u00f3, chu\u1ed9t kh\u00f4ng d\u00e2y c\u0169ng tr\u1edf th\u00e0nh xu h\u01b0\u1edbng c\u00f4ng ngh\u1ec7 \u0111\u01b0\u1ee3c \u0111\u00f4ng \u0111\u1ea3o ng\u01b0\u1eddi d\u00f9ng y\u00eau th\u00edch s\u1eed d\u1ee5ng. Tuy nhi\u00ean, c\u00e1ch \u0111\u1ec3 ch\u1ecdn mua \u0111\u01b0\u1ee3c lo\u1ea1i chu\u1ed9t kh\u00f4ng d\u00e2y t\u1ed1t th\u00ec kh\u00f4ng ph\u1ea3i ai c\u0169ng bi\u1ebft. B\u1edfi tr\u00ean th\u1ecb tr\u01b0\u1eddng hi\u1ec7n nay c\u00f3 qu\u00e1 nhi\u1ec1u nh\u1eefng s\u1ea3n ph\u1ea9m chu\u1ed9t kh\u00f4ng d\u00e2y kh\u00e1c nhau. \u0110\u1ebfn v\u1edbi TopGia.org, b\u1ea1n s\u1ebd d\u1ec5 d\u00e0ng ch\u1ecdn mua \u0111\u01b0\u1ee3c nh\u1eefng m\u1eabu chu\u1ed9t kh\u00f4ng d\u00e2y, ch\u00ednh h\u00e3ng v\u1edbi m\u1ee9c gi\u00e1 h\u1ea5p d\u1eabn.\r\n

- Ph\u00e2n lo\u1ea1i: Hi\u1ec7n nay tr\u00ean th\u1ecb tr\u01b0\u1eddng chu\u1ed9t m\u00e1y t\u00ednh s\u1ebd c\u00f3 2 lo\u1ea1i cho b\u1ea1n ch\u1ecdn l\u1ef1a. M\u1ed9t l\u00e0 lo\u1ea1i chu\u1ed9t s\u1eed d\u1ee5ng s\u00f3ng kh\u00f4ng d\u00e2y v\u00e0 chu\u1ed9t Bluetooth. N\u1ebfu b\u1ea1n mu\u1ed1n ti\u1ebft ki\u1ec7m \u0111\u01b0\u1ee3c m\u1ed9t kho\u1ea3ng tr\u1ed1ng USB \u0111\u1ec3 s\u1eed d\u1ee5ng cho m\u1ee5c \u0111\u00edch kh\u00e1c, th\u00ec chu\u1ed9t Bluetooth l\u00e0 s\u1ea3n ph\u1ea9m th\u00edch h\u1ee3p. N\u1ebfu b\u1ea1n mu\u1ed1n s\u1eed d\u1ee5ng nhanh h\u01a1n v\u00e0 c\u00f3 th\u1ec3 ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng \u1edf kho\u1ea3ng c\u00e1ch xa h\u01a1n so v\u1edbi chu\u1ed9t k\u1ebft n\u1ed1i th\u00ec h\u00e3y s\u1eed d\u1ee5ng chu\u1ed9t s\u00f3ng.\r\n

- K\u00edch th\u01b0\u1edbc: \u0110\u1ed1i v\u1edbi n\u1eef gi\u1edbi th\u01b0\u1eddng c\u00f3 b\u00e0n tay nh\u1ecf, n\u00ean h\u1ecd s\u1ebd \u01b0u ti\u00ean l\u1ef1a ch\u1ecdn nh\u1eefng lo\u1ea1i chu\u1ed9t c\u00f3 k\u00edch th\u01b0\u1edbc nh\u1ecf, s\u1ebd ph\u00f9 h\u1ee3p v\u1edbi nhu c\u1ea7u s\u1eed d\u1ee5ng c\u1ee7a h\u1ecd h\u01a1n. Ng\u01b0\u1ee3c l\u1ea1i, v\u1edbi nam gi\u1edbi c\u00f3 b\u00e0n tay l\u1edbn, h\u1ecd l\u1ea1i th\u00edch nh\u1eefng lo\u1ea1i chu\u1ed9t c\u00f3 k\u00edch th\u01b0\u1edbc l\u1edbn, ki\u1ec3u d\u00e1ng th\u1ec3 thao, m\u1ea1nh m\u1ebd gi\u00fap h\u1ecd c\u00f3 th\u1ec3 thao t\u00e1c d\u1ec5 d\u00e0ng v\u00e0 thu\u1eadn ti\u1ec7n h\u01a1n. Ti\u00eau ch\u00ed n\u00e0y s\u1ebd ph\u00f9 h\u1ee3p cho nhu c\u1ea7u c\u1ee7a t\u1eebng ng\u01b0\u1eddi khi s\u1eed d\u1ee5ng m\u00e1y t\u00ednh.\r\n

- Pin: Kh\u00e1c v\u1edbi chu\u1ed9t d\u00e2y truy\u1ec1n th\u1ed1ng, nh\u1eefng lo\u1ea1i chu\u1ed9t kh\u00f4ng d\u00e2y s\u1ebd c\u1ea7n pin \u0111\u1ec3 s\u1eed d\u1ee5ng. Tr\u00ean th\u1ecb tr\u01b0\u1eddng hi\u1ec7n nay c\u00f3 r\u1ea5t nhi\u1ec1u lo\u1ea1i pin c\u00f3 th\u1eddi gian s\u1eed d\u1ee5ng kh\u00e1c nhau. C\u00f3 nh\u1eefng lo\u1ea1i pin s\u1eed d\u1ee5ng \u0111\u01b0\u1ee3c v\u00e0i ti\u1ebfng, nh\u01b0ng c\u0169ng c\u00f3 lo\u1ea1i d\u00f9ng \u0111\u1ebfn v\u00e0i th\u00e1ng. V\u1eady n\u00ean, khi ch\u1ecdn mua chu\u1ed9t, b\u1ea1n c\u1ea7n h\u1ecfi ng\u01b0\u1eddi b\u00e1n h\u00e0ng th\u1eddi gian s\u1eed d\u1ee5ng chu\u1ed9t n\u00e0y bao l\u00e2u m\u1edbi c\u1ea7n thay pin. \u0110i\u1ec1u n\u00e0y c\u0169ng gi\u00fap b\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 c\u0103n ch\u1ec9nh gi\u00e1 b\u00e1n h\u1ee3p l\u00fd.\r\n

- Th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u: S\u1ebd c\u00f3 nhi\u1ec1u ng\u01b0\u1eddi d\u00f9ng quan t\u00e2m \u0111\u1ebfn ti\u00eau ch\u00ed n\u00e0y khi ch\u1ecdn mua chu\u1ed9t kh\u00f4ng d\u00e2y. B\u1edfi nh\u1eefng s\u1ea3n ph\u1ea9m c\u00f3 th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u tr\u00ean th\u1ecb tr\u01b0\u1eddng th\u01b0\u1eddng c\u00f3 nh\u1eefng s\u1ea3n ph\u1ea9m ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng h\u01a1n. \u0110i\u1ec1u n\u00e0y gi\u00fap ng\u01b0\u1eddi ti\u00eau d\u00f9ng ph\u1ea7n n\u00e0o y\u00ean t\u00e2m v\u1ec1 ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng s\u1ea3n ph\u1ea9m. M\u1ed9t s\u1ed1 th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u chu\u1ed9t ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng cho b\u1ea1n tham kh\u1ea3o nh\u01b0: Robot, Forter, Logitech,\u2026\r\n

- Ch\u1ea5t li\u1ec7u: Ch\u1ea5t li\u1ec7u nh\u1ef1a ABS v\u1edbi c\u00f4ng ngh\u1ec7 s\u01a1n ph\u1ee7 cao su gi\u00fap s\u1ea3n ph\u1ea9m c\u00f3 \u0111\u1ed9 b\u1ec1n cao, ch\u1ed1ng n\u01b0\u1edbc v\u00e0 nh\u1eb9. S\u1ea3n ph\u1ea9m mang \u0111\u1ebfn s\u1ef1 ti\u1ec7n d\u1ee5ng, \u0111\u1ea3m b\u1ea3o n\u0103ng l\u01b0\u1ee3ng ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng su\u1ed1t m\u1ed9t ng\u00e0y l\u00e0m vi\u1ec7c.\r\n

- \u01afu \u0111i\u1ec3m: S\u1ea3n ph\u1ea9m s\u1edf h\u1eefu c\u00f4ng ngh\u1ec7 k\u1ebft n\u1ed1i 2.4GHz, cho kh\u1ea3 n\u0103ng k\u1ebft n\u1ed1i l\u00ean \u0111\u1ebfn 10m. C\u00f4ng ngh\u1ec7 Silent cho ph\u00e9p s\u1ea3n ph\u1ea9m ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng kh\u00f4ng g\u00e2y ti\u1ebfng \u1ed3n khi click chu\u1ed9t, c\u00f4ng ngh\u1ec7 pin s\u1ea1c ti\u00ean ti\u1ebfn.\r\n

- Thi\u1ebft k\u1ebf: thi\u1ebft k\u1ebf v\u1eeba v\u1eb7n v\u1edbi l\u00f2ng b\u00e0n tay k\u1ebft h\u1ee3p c\u00f9ng nh\u1eefng gam m\u00e0u tr\u1ebb trung, n\u0103ng \u0111\u1ed9ng. N\u00fat cu\u1ed9n tr\u01a1n m\u01b0\u1ee3t v\u00e0 chu\u1ed9t tr\u00e1i, chu\u1ed9t ph\u1ea3i c\u00f3 \u0111\u1ed9 nh\u1ea1y cao mang l\u1ea1i thao t\u00e1c v\u00f4 c\u00f9ng d\u1ec5 d\u00e0ng v\u00e0 thu\u1eadn ti\u1ec7n.\r\n

- \u01afu \u0111i\u1ec3m: Chu\u1ed9t \u0111\u01b0\u1ee3c v\u1eadn h\u00e0nh b\u1edfi 1 pin s\u1ea1c tr\u1ef1c ti\u1ebfp b\u1eb1ng d\u00e2y c\u00e1p USB, ti\u1ec7n d\u1ee5ng v\u00e0 nhanh ch\u00f3ng. S\u1ea3n ph\u1ea9m c\u00f3 th\u1eddi l\u01b0\u1ee3ng pin kh\u00e1 l\u00e2u, ch\u1ec9 v\u1edbi 3 ph\u00fat s\u1ea1c thi\u1ebft b\u1ecb \u0111\u00e3 c\u00f3 th\u1ec3 cho kh\u1ea3 n\u0103ng ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng cho c\u1ea3 ng\u00e0y l\u00e0m vi\u1ec7c.\r\n

- Th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u: Rapo, HP,\u2026\r\n

- T\u1eaft khi kh\u00f4ng s\u1eed d\u1ee5ng: Nhi\u1ec1u ng\u01b0\u1eddi c\u00f3 th\u00f3i quen khi kh\u00f4ng s\u1eed d\u1ee5ng chu\u1ed9t kh\u00f4ng d\u00e2y v\u1eabn c\u1eafm c\u1ed5ng USB v\u00e0o m\u00e1y t\u00ednh v\u00e0 kh\u00f4ng t\u1eaft ngu\u1ed3n \u0111i\u1ec7n. \u0110i\u1ec1u n\u00e0y s\u1ebd \u0111\u1eb7t chu\u1ed9t v\u00e0o t\u00ecnh tr\u1ea1ng ch\u1edd, s\u1ebd khi\u1ebfn c\u00e1c vi m\u1ea1ch b\u1ecb n\u00f3ng li\u00ean t\u1ee5c, gi\u1ea3m tu\u1ed5i th\u1ecd thi\u1ebft b\u1ecb. Ngo\u00e0i ra, ngu\u1ed3n pin trong chu\u1ed9t c\u0169ng d\u1ec5 h\u1ecfng h\u01a1n, g\u00e2y \u0111o\u1ea3n m\u1ea1ch, r\u00f2 r\u1ec9 \u0111i\u1ec7n n\u0103ng. Do \u0111\u00f3, \u0111\u1ec3 \u0111\u1ea3m b\u1ea3o chu\u1ed9t ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng \u1ed5n \u0111\u1ecbnh v\u00e0 kh\u00f4ng b\u1ecb chai pin. B\u1ea1n h\u00e3y t\u1eaft ngu\u1ed3n \u0111i\u1ec7n, r\u00fat c\u1ed5ng USB ra khi kh\u00f4ng s\u1eed d\u1ee5ng.\r\n

- Thay pin \u0111\u1ecbnh k\u1ef3: H\u00e3y thay pin \u0111\u1ecbnh k\u1ef3 6 th\u00e1ng m\u1ed9t l\u1ea7n \u0111\u1ec3 \u0111\u1ea3m b\u1ea3o \u0111\u01b0\u1ee3c n\u0103ng l\u01b0\u1ee3ng cho chu\u1ed9t, t\u0103ng t\u00ednh \u1ed5n \u0111\u1ecbnh v\u00e0 tu\u1ed5i th\u1ecd. H\u1ea7u h\u1ebft c\u00e1c d\u00f2ng chu\u1ed9t kh\u00f4ng d\u00e2y ng\u00e0y n\u00e0y \u0111\u1ec1u s\u1eed d\u1ee5ng pin AA, d\u1ec5 d\u00e0ng s\u1eed d\u1ee5ng.\r\n

- H\u1ea1n ch\u1ebf va \u0111\u1eadp: M\u1eb7c d\u00f9 \u0111\u00e3 \u0111\u01b0\u1ee3c gia c\u1ed1 b\u1eb1ng c\u00e1c ch\u1ea5t li\u1ec7u c\u00f4ng ngh\u1ec7 cao, ch\u1ed1ng va \u0111\u1eadp, tr\u1ea7y x\u01b0\u1edbc, nh\u01b0ng chu\u1ed9t kh\u00f4ng d\u00e2y d\u1ec5 b\u1ecb h\u1ecfng h\u01a1n chu\u1ed9t c\u00f3 d\u00e2y khi b\u1ecb t\u00e1c \u0111\u1ed9ng m\u1ea1nh. H\u00e3y \u0111\u1eb7t chu\u1ed9t \u1edf g\u00f3c h\u1ee3p l\u00fd, khi kh\u00f4ng s\u1eed d\u1ee5ng n\u00ean c\u1ea5t g\u1ecdn \u0111\u1ec3 tr\u00e1nh va ch\u1ea1m v\u00e0 r\u01a1i xu\u1ed1ng \u0111\u1ea5t.\r\n

TopGia.org l\u00e0 \u1ee9ng d\u1ee5ng mua s\u1eafm tr\u1ef1c tuy\u1ebfn h\u00e0ng \u0111\u1ea7u t\u1ea1i Vi\u1ec7t Nam. TopGia.org li\u00ean t\u1ee5c c\u1eadp nh\u1eadt th\u00f4ng tin cho t\u1eebng d\u00f2ng s\u1ea3n ph\u1ea9m t\u1eeb \u0111\u1ed3 gia d\u1ee5ng, thi\u1ebft b\u1ecb \u0111i\u1ec7n t\u1eed \u0111\u1ebfn qu\u1ea7n \u00e1o, trang s\u1ee9c, \u0111\u1ed3ng h\u1ed3, ph\u1ee5 ki\u1ec7n,... \u0111\u1ea3m b\u1ea3o ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng \u0111\u1ebfn ng\u01b0\u1eddi ti\u00eau d\u00f9ng. TopGia.org c\u00f3 h\u00e0ng ng\u00e0n ch\u01b0\u01a1ng tr\u00ecnh khuy\u1ebfn m\u00e3i \u0111\u01b0\u1ee3c c\u1eadp nh\u1eadt h\u00e0ng ng\u00e0y. Giao h\u00e0ng mi\u1ec5n ph\u00ed khi \u00e1p d\u1ee5ng m\u00e3 khuy\u1ebfn m\u00e3i. \u0110\u1eb7c bi\u1ec7t, TopGia.org t\u00edch h\u1ee3p nhi\u1ec1u ph\u01b0\u01a1ng th\u1ee9c thanh to\u00e1n nh\u01b0 ti\u1ec1n m\u1eb7t, th\u1ebb t\u00edn d\u1ee5ng, th\u1ebb ATM hay v\u00ed \u0111i\u1ec7n t\u1eed,... gi\u00fap b\u1ea1n thanh to\u00e1n linh ho\u1ea1t. V\u1edbi c\u00e1c \u0111\u1ed1i t\u00e1c v\u1eadn chuy\u1ec3n uy t\u00edn Viettel Post, Giao H\u00e0ng Ti\u1ebft Ki\u1ec7m, J&T Express, Giao H\u00e0ng Nhanh,... t\u1ea5t c\u1ea3 \u0111\u01a1n h\u00e0ng s\u1ebd \u0111\u01b0\u1ee3c giao \u0111\u1ebfn tay ng\u01b0\u1eddi ti\u00eau d\u00f9ng m\u1ed9t c\u00e1ch ho\u00e0n h\u1ea3o nh\u1ea5t. B\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 ho\u00e0n to\u00e0n y\u00ean t\u00e2m v\u1edbi ch\u00ednh s\u00e1ch \u0111\u1ed5i - tr\u1ea3 h\u00e0ng c\u1ee7a TopGia.org Mall n\u1ebfu c\u00f3 b\u1ea5t k\u1ef3 v\u1ea5n \u0111\u1ec1 g\u00ec x\u1ea3y ra \u0111\u1ed1i v\u1edbi \u0111\u01a1n h\u00e0ng c\u1ee7a b\u1ea1n. Tr\u1ea3i nghi\u1ec7m mua chu\u1ed9t m\u00e1y t\u00ednh kh\u00f4ng d\u00e2y ngay h\u00f4m nay \u0111\u1ec3 \u0111\u01b0\u1ee3c h\u01b0\u1edfng to\u00e0n b\u1ed9 \u01b0u \u0111\u00e3i h\u1ea5p d\u1eabn \u0111\u1ebfn t\u1eeb TopGia.org. Mua h\u00e0ng ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng, kh\u00f4ng lo v\u1ec1 gi\u00e1, h\u00e3y \u0111\u1ebfn TopGia.org!"], "heading": ""}]

Xu hướng Chuột Văn Phòng