Lều trại, mái che

Lều trại, mái che - Tất cả sản phẩm Lều trại, mái che mua tại | TopGia.org | Rẻ hơn | Miễn phí vận chuyển | 100% chính hãng
1.902 sản phẩm
Trang 1/40

[{"content": ["

Du l\u1ecbch ph\u01b0\u1ee3t - h\u00e0nh tr\u00ecnh kh\u00e1m ph\u00e1 nh\u1eefng mi\u1ec1n \u0111\u1ea5t m\u1edbi

\r\nKh\u00e1i ni\u1ec7m du l\u1ecbch ph\u01b0\u1ee3t d\u1ea1o g\u1ea7n \u0111\u00e2y \u0111ang tr\u1edf th\u00e0nh tr\u00e0o l\u01b0u c\u1ee7a gi\u1edbi tr\u1ebb hi\u1ec7n \u0111\u1ea1i. \u0110\u00e2y \u0111\u01b0\u1ee3c xem nh\u01b0 l\u00e0 m\u1ed9t cu\u1ed9c phi\u00eau l\u01b0u c\u1ee7a tu\u1ed5i tr\u1ebb, v\u1eady n\u00ean h\u00e0nh trang c\u00e1c b\u1ea1n mang theo ph\u1ea3i chu\u1ea9n b\u1ecb th\u1eadt k\u1ef9 c\u00e0ng. Ngo\u00e0i xe ra th\u00ec c\u00e1c v\u1eadt d\u1ee5ng h\u1ed7 tr\u1ee3 ph\u01b0\u1ee3t c\u0169ng kh\u00f4ng k\u00e9m ph\u1ea7n quan tr\u1ecdng, ch\u1eb3ng h\u1ea1n nh\u01b0: g\u0103ng tay, dao x\u1ebfp g\u1ecdn, m\u1eaft k\u00ednh ph\u01b0\u1ee3t, l\u1ec1u, hay n\u00f3n b\u1ea3o h\u1ed9. Gi\u1edd \u0111\u00e2y, b\u1ea1n kh\u00f4ng c\u00f2n ph\u1ea3i lo l\u1eafng khi t\u00ecm mua c\u00e1c s\u1ea3n ph\u1ea9m n\u00e0y v\u00ec \u0111\u00e3 c\u00f3 TopGia.org, trang web b\u00e1n h\u00e0ng uy t\u00edn lu\u00f4n c\u1eadp nh\u1eadt c\u00e1c s\u1ea3n ph\u1ea9m ti\u1ec7n \u00edch d\u00e0nh cho c\u00e1c b\u1ea1n.

\r\n

Ch\u1ecdn l\u1ef1a ph\u1ee5 ki\u1ec7n ph\u01b0\u1ee3t ph\u00f9 h\u1ee3p

\r\nVi\u1ec7c ch\u1ecdn l\u1ef1a nh\u1eefng s\u1ea3n ph\u1ea9m h\u1ed7 tr\u1ee3 cho chuy\u1ebfn du l\u1ecbch ph\u01b0\u1ee3t c\u1ee7a m\u00ecnh ph\u1ea3i th\u1ecfa m\u00e3n nh\u1eefng ti\u00eau ch\u00ed: G\u1ecdn, nh\u1eb9, ti\u1ec7n d\u1ee5ng\r\n- C\u00e1c d\u1ee5ng c\u1ee5 c\u1ea7n thi\u1ebft: khi du l\u1ecbch ph\u01b0\u1ee3t, b\u1ea1n c\u1ea7n nh\u1eefng v\u1eadt d\u1ee5ng ti\u1ec7n l\u1ee3i c\u00e0ng nh\u1ecf g\u1ecdn c\u00e0ng t\u1ed1t, b\u1ea1n n\u00ean ch\u1ecdn c\u00e1c s\u1ea3n ph\u1ea9m nh\u01b0 dao x\u1ebfp, g\u0103ng tay, t\u00fai \u0111eo h\u00f4ng, kh\u1ea9u trang v\u1ea3i, l\u1ec1u,\u2026..\r\n- Ch\u1ea5t li\u1ec7u: h\u1ea7u h\u1ebft c\u00e1c d\u1ee5ng c\u1ee5 h\u1ed7 tr\u1ee3 cho chuy\u1ebfn \u0111i n\u00e0y th\u01b0\u1eddng \u0111\u01b0\u1ee3c s\u1eed d\u1ee5ng nh\u1eefng ch\u1ea5t li\u1ec7u b\u1ec1n, ch\u1eafc ch\u1eafn, ch\u1ed1ng ch\u1ecdi v\u1edbi th\u1eddi ti\u1ebft, b\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 ch\u1ecdn nh\u1eefng s\u1ea3n ph\u1ea9m t\u1eeb cao su, nh\u1ef1a PVC hay v\u1ea3i d\u00f9 \u0111\u1ec3 mang theo b\u00ean m\u00ecnh\r\n- Tr\u1ecdng l\u01b0\u1ee3ng: b\u1ea1n n\u00ean \u01b0u ti\u00ean nh\u1eefng s\u1ea3n ph\u1ea9m nh\u1ecf, nh\u1eb9, d\u1ec5 x\u1ebfp g\u1ecdn v\u00e0 mang \u0111i cho du l\u1ecbch ph\u01b0\u1ee3t th\u00eam ti\u1ec7n l\u1ee3i v\u00e0 kh\u00f4ng c\u1ed3ng k\u1ec1nh \u0111\u1ed3 \u0111\u1ea1c\r\n- Th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u: B\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 tham kh\u1ea3o c\u00e1c th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u nh\u01b0: Fox, Haller, Paracord,\u2026

\r\n

D\u1ee5ng c\u1ee5 h\u1ed7 tr\u1ee3

\r\n- S\u1ea3n ph\u1ea9m: dao x\u1ebfp, mi\u1ebfng th\u00e9p 13 ch\u1ee9c n\u0103ng, dao ph\u01b0\u1ee3t \u0111a n\u0103ng,...\r\n- Ch\u1ea5t li\u1ec7u: s\u1eaft \u0111\u01b0\u1ee3c m\u00e0i b\u00e9n, thi\u1ebft k\u1ebf g\u1ecdn g\u00e0ng khi x\u1ebfp g\u1ecdn, gi\u00fap cho d\u00e2n ph\u01b0\u1ee3t d\u1ec5 d\u00e0ng b\u1ecf v\u00e0o b\u00f3p hay t\u00fai \u0111eo m\u00e0 kh\u00f4ng c\u1ea3m th\u1ea5y r\u01b0\u1eddm r\u00e0 hay ph\u1ee9c t\u1ea1p.\r\n- T\u00ednh n\u0103ng: H\u1ed7 tr\u1ee3 cho b\u1ea1n nh\u1eefng l\u00fac c\u1ea7n thi\u1ebft nh\u01b0 g\u1ecdt tr\u00e1i c\u00e2y, c\u1eaft d\u00e2y, ph\u00e1 \u0111\u01b0\u1eddng t\u00ecm l\u1ed1i \u0111i,\u2026

\r\n

D\u1ee5ng c\u1ee5 b\u1ea3o v\u1ec7

\r\n- S\u1ea3n ph\u1ea9m: g\u0103ng tay, mi\u1ebfng gi\u00e1p b\u1ea3o h\u1ed9, kh\u0103n che m\u1eb7t, kh\u1ea9u trang,\u2026\r\n- Ch\u1ea5t li\u1ec7u: nh\u1edd ch\u1ea5t v\u1ea3i cotton co d\u00e3n, h\u00fat \u1ea9m tho\u00e1ng kh\u00ed hi\u1ec7u qu\u1ea3 cho n\u00ean ng\u01b0\u1eddi s\u1eed d\u1ee5ng v\u00e0o s\u1ebd c\u1ea3m th\u1ea5y tho\u1ea3i m\u00e1i, thu\u1eadn ti\u1ec7n cho vi\u1ec7c c\u1ea7m tay l\u00e1i khi ti\u1ebft m\u1ed3 h\u00f4i. \r\n- T\u00ednh n\u0103ng: S\u1eed d\u1ee5ng nh\u01b0 m\u1ed9t c\u00f4ng c\u1ee5 b\u1ea3o v\u1ec7 cho chuy\u1ebfn \u0111i c\u1ee7a m\u00ecnh, \u0111\u1ed1i v\u1edbi mi\u1ebfng gi\u00e1p b\u1ea3o h\u1ed9, b\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 mang n\u00f3 \u1edf 2 \u0111\u1ea7u g\u1ed1i hay hay kh\u1ee7y tay. Nh\u1edd c\u00f3 mi\u1ebfng gi\u00e1p n\u00e0y m\u00e0 m\u1ecdi ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng c\u1ee7a b\u1ea1n s\u1ebd \u0111\u01b0\u1ee3c \u0111\u1ea3m b\u1ea3o an to\u00e0n. Ri\u00eang v\u1edbi g\u0103ng tay, hay kh\u0103n che m\u1eb7t, gi\u00fap b\u1ea1n tr\u00e1nh \u0111\u01b0\u1ee3c nh\u1eefng c\u01a1n n\u1eafng hay b\u1ee5i b\u1ea9n trong su\u1ed1t chuy\u1ebfn \u0111i c\u1ee7a m\u00ecnh.\r\n- Th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u: Blackhaw, Fox,...

\r\n

L\u1ec1u ng\u1ee7

\r\n- S\u1ea3n ph\u1ea9m: l\u1ec1u ng\u1ee7 v\u1ea3i d\u00f9, l\u1ec1u ng\u1ee7 thun d\u1ea1ng x\u1ebfp,\u2026\r\n- Ch\u1ea5t li\u1ec7u: V\u1edbi ch\u1ea5t li\u1ec7u v\u1ea3i d\u00f9, \u0111\u1eb7c tr\u01b0ng kh\u00f4ng th\u1ea5m n\u01b0\u1edbc th\u00e1ch th\u1ee9c m\u01b0a n\u1eafng c\u00f9ng v\u1edbi t\u00ednh n\u0103ng d\u1ec5 x\u1ebfp g\u1ecdn, d\u1ec5 l\u1eafp \u0111\u1eb7t v\u00e0 d\u1ec5 mang \u0111i \u0111\u1ea3m b\u1ea3o cho b\u1ea1n c\u00f3 m\u1ed9t ch\u1ed7 ng\u1ee7 l\u00fd t\u01b0\u1edfng.\r\n- C\u00f4ng d\u1ee5ng: Hi\u1ec7n nay L\u1ec1u x\u1ebfp \u0111\u00e3 \u0111\u01b0\u1ee3c s\u1ea3n xu\u1ea5t nh\u01b0 c\u00f4ng c\u1ee5 h\u1ed7 tr\u1ee3 cho nh\u1eefng ai mu\u1ed1n \u0111i ph\u01b0\u1ee3t. Gi\u00fap cho b\u1ea1n c\u00f3 ch\u1ed7 d\u1eebng ch\u00e2n khi \u0111\u00eam xu\u1ed1ng, cho b\u1ea1n m\u1ed9t gi\u1ea5c ng\u1ee7 an to\u00e0n m\u00e0 tho\u1ea3i m\u00e1i.\r\n- Th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u: Fox, Haller, Paracord,\u2026

\r\n

Mua d\u1ee5ng c\u1ee5 h\u1ed7 tr\u1ee3 \u0111i Ph\u01b0\u1ee3t \u0111ang \u0111\u1ee3i b\u1ea1n \u1edf TopGia.org

\r\nMua s\u1eafm t\u1ea1i TopGia.org v\u1eeba \u0111\u01b0\u1ee3c nh\u1eadn nh\u1eefng \u01b0u \u0111\u00e3i c\u00f9ng v\u1edbi h\u00e0ng c\u00f3 ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng tuy\u1ec7t v\u1eddi. Nhanh tay truy c\u1eadp TopGia.org \u0111\u1ec3 ch\u1ecdn cho m\u00ecnh nh\u1eefng d\u1ee5ng c\u1ee5 \u0111i ph\u01b0\u1ee3t ti\u1ec7n \u00edch, an to\u00e0n v\u1edbi gi\u00e1 v\u00f4 c\u00f9ng \u01b0u \u0111\u00e3i. TopGia.org giao h\u00e0ng t\u1eadn n\u01a1i, thanh to\u00e1n tr\u1ef1c ti\u1ebfp khi nh\u1eadn h\u00e0ng. Mua ngay!

"], "heading": ""}]

Xu hướng Lều trại, mái che