Phụ Kiện Chụp Hình

Phụ Kiện Chụp Hình - Tất cả sản phẩm Phụ Kiện Chụp Hình
6.589 sản phẩm
Trang 1/100

Gậy chụp hình

[{"content": ["

Th\u1ebf gi\u1edbi ng\u00e0y nay \u0111ang ch\u1ee9ng ki\u1ebfn s\u1ef1 ph\u00e1t tri\u1ec3n nhanh ch\u00f3ng c\u1ee7a c\u00e1c thi\u1ebft b\u1ecb \u0111i\u1ec7n tho\u1ea1i th\u00f4ng minh. C\u00f9ng v\u1edbi \u0111\u00f3 l\u00e0 s\u1ef1 c\u1ea3i ti\u1ebfn v\u1ec1 ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng camera khi\u1ebfn cho nhu c\u1ea7u ch\u1ee5p \u1ea3nh selfie trong gi\u1edbi tr\u1ebb tr\u1edf n\u00ean ng\u00e0y c\u00e0ng ph\u1ed5 bi\u1ebfn. \u0110\u1ec3 c\u00f3 \u0111\u01b0\u1ee3c nh\u1eefng kho\u1ea3nh kh\u1eafc \u201cs\u1ed1ng \u1ea3o\u201d th\u1eadt lung linh, m\u1ed9t chi\u1ebfc g\u1eady ch\u1ee5p h\u00ecnh ch\u1eafc ch\u1eafn s\u1ebd l\u00e0 m\u00f3n ph\u1ee5 ki\u1ec7n kh\u00f4ng th\u1ec3 thi\u1ebfu trong nh\u1eefng bu\u1ed5i \u0111i ch\u01a1i, picnic ho\u1eb7c d\u00e3 ngo\u1ea1i.

\r\n

G\u1eady selfie (hay c\u00f2n \u0111\u01b0\u1ee3c g\u1ecdi l\u00e0 g\u1eady ch\u1ee5p h\u00ecnh t\u1ef1 s\u01b0\u1edbng) \u0111\u01b0\u1ee3c l\u1ea5y \u00fd t\u01b0\u1edfng t\u1eeb c\u00e1c thi\u1ebft b\u1ecb monopod h\u1ed7 tr\u1ee3 cho vi\u1ec7c ch\u1ee5p h\u00ecnh tr\u00ean m\u00e1y \u1ea3nh. \u0110\u00e2y l\u00e0 d\u1ee5ng c\u1ee5 cho ph\u00e9p ng\u01b0\u1eddi d\u00f9ng c\u00f3 th\u1ec3 ch\u1ee5p \u1ea3nh t\u1ef1 s\u01b0\u1edbng \u1edf kho\u1ea3ng c\u00e1ch ngo\u00e0i t\u1ea7m v\u1edbi c\u1ee7a tay. Gi\u00fap b\u1eaft tr\u1ecdn v\u1eb9n nh\u1eefng khung c\u1ea3nh c\u00f3 g\u00f3c r\u1ed9ng, ho\u1eb7c ch\u1ee5p \u1ea3nh ch\u00e2n dung m\u00e0 v\u1eabn gi\u1eef \u0111\u01b0\u1ee3c s\u1ef1 \u1ed5n \u0111\u1ecbnh cho b\u1ee9c h\u00ecnh. S\u1ea3n ph\u1ea9m \u0111\u00e3 l\u1ecdt top 25 ph\u00e1t minh t\u1ed1t nh\u1ea5t c\u1ee7a t\u1ea1p ch\u00ed Time v\u00e0o n\u0103m 2014 v\u00e0 nh\u1eadn \u0111\u01b0\u1ee3c s\u1ef1 \u0111\u00f3n nh\u1eadn r\u1ea5t l\u1edbn t\u1eeb gi\u1edbi tr\u1ebb.

Gi\u1edd \u0111\u00e2y, vi\u1ec7c s\u1edf h\u1eefu cho b\u1ea3n th\u00e2n m\u1ed9t chi\u1ebfc g\u1eady ch\u1ee5p h\u00ecnh \u0111\u00e3 tr\u1edf n\u00ean \u0111\u01a1n gi\u1ea3n h\u01a1n bao gi\u1edd h\u1ebft v\u1edbi trang mua s\u1eafm tr\u1ef1c tuy\u1ebfn TopGia.org. TopGia.org t\u1ef1 h\u00e0o l\u00e0 m\u1ed9t trong nh\u1eefng trang th\u01b0\u01a1ng m\u1ea1i \u0111i\u1ec7n t\u1eed h\u00e0ng \u0111\u1ea7u t\u1ea1i Vi\u1ec7t Nam chuy\u00ean cung c\u1ea5p c\u00e1c s\u1ea3n ph\u1ea9m ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng v\u00e0 ch\u00ednh h\u00e3ng. H\u00e3y c\u00f9ng TopGia.org t\u00ecm hi\u1ec3u v\u1ec1 s\u1ea3n ph\u1ea9m g\u1eady ch\u1ee5p h\u00ecnh v\u00e0 nh\u1eefng ti\u00eau ch\u00ed th\u00edch h\u1ee3p \u0111\u1ec3 l\u1ef1a ch\u1ecdn \u0111\u01b0\u1ee3c m\u1ed9t s\u1ea3n ph\u1ea9m t\u1ed1t nh\u1ea5t b\u1ea1n nh\u00e9!

\r\n

C\u00f3 v\u00f4 v\u00e0n c\u00e1c lo\u1ea1i g\u1eady ch\u1ee5p h\u00ecnh kh\u00e1c nhau v\u1edbi \u0111a d\u1ea1ng m\u1eabu m\u00e3, k\u00edch th\u01b0\u1edbc v\u00e0 ch\u1ee9c n\u0103ng. \u0110\u1ec3 c\u00f3 th\u1ec3 ch\u1ecdn \u0111\u01b0\u1ee3c cho m\u00ecnh s\u1ea3n ph\u1ea9m ph\u00f9 h\u1ee3p v\u00e0 \u01b0ng \u00fd, b\u1ea1n n\u00ean n\u1eafm r\u00f5 m\u1ed9t v\u00e0i ti\u00eau ch\u00ed quan tr\u1ecdng sau:

\r\n

- Ch\u1ea5t li\u1ec7u: M\u1ed9t trong nh\u1eefng y\u1ebfu t\u1ed1 quan tr\u1ecdng quy\u1ebft \u0111\u1ecbnh \u0111\u1ebfn \u0111\u1ed9 b\u1ec1n c\u1ee7a g\u1eady \u0111\u00f3 l\u00e0 ch\u1ea5t li\u1ec7u c\u1ea5u th\u00e0nh. \u0110a s\u1ed1 c\u00e1c lo\u1ea1i g\u1eady ph\u1ed5 bi\u1ebfn hi\u1ec7n nay c\u00f3 ph\u1ea7n th\u00e2n v\u00e0 tay c\u1ea7m th\u01b0\u1eddng \u0111\u01b0\u1ee3c l\u00e0m t\u1eeb nh\u1ef1a. B\u1ea1n n\u00ean ch\u1ecdn lo\u1ea1i nh\u1ef1a ABS kh\u00f4ng ch\u1ee9a c\u00e1c th\u00e0nh ph\u1ea7n h\u00f3a ch\u1ea5t \u0111\u1ed9c h\u1ea1i, an to\u00e0n cho s\u1ee9c kh\u1ecfe c\u1ee7a ng\u01b0\u1eddi s\u1eed d\u1ee5ng nh\u01b0ng v\u1eabn \u0111\u1ea3m b\u1ea3o \u0111\u01b0\u1ee3c s\u1ef1 ch\u1eafc ch\u1eafn cho t\u1ed5ng th\u1ec3 s\u1ea3n ph\u1ea9m. Nh\u1eefng lo\u1ea1i cao c\u1ea5p h\u01a1n c\u00f3 ph\u1ea7n th\u00e2n l\u00e0m t\u1eeb inox phun s\u01a1n t\u0129nh \u0111i\u1ec7n ch\u1ed1ng han r\u1ec9 ho\u1eb7c h\u1ee3p kim nh\u00f4m c\u1ee9ng c\u00e1p. Ph\u1ea7n tay c\u1ea7m \u0111\u01b0\u1ee3c b\u1ecdc cao su gi\u00fap t\u0103ng \u0111\u1ed9 b\u00e1m ch\u1ed1ng tr\u01a1n tr\u01b0\u1ee3t hi\u1ec7u qu\u1ea3.

\r\n

- Tr\u1ecdng l\u01b0\u1ee3ng: Tr\u1ecdng l\u01b0\u1ee3ng s\u1ebd t\u1ec9 l\u1ec7 thu\u1eadn v\u1edbi ch\u1ea5t li\u1ec7u. V\u1edbi nh\u1eefng lo\u1ea1i g\u1eady \u0111\u01b0\u1ee3c l\u00e0m t\u1eeb nh\u1ef1a, tr\u1ecdng l\u01b0\u1ee3ng s\u1ebd nh\u1eb9 h\u01a1n nh\u1eefng s\u1ea3n ph\u1ea9m \u0111\u01b0\u1ee3c l\u00e0m t\u1eeb kim lo\u1ea1i ho\u1eb7c inox. Do \u0111\u00f3, b\u1ea1n n\u00ean l\u1ef1a ch\u1ecdn nh\u1eefng chi\u1ebfc g\u1eady t\u1ef1 s\u01b0\u1edbng c\u00f3 tr\u1ecdng l\u01b0\u1ee3ng ph\u00f9 h\u1ee3p v\u1edbi, kh\u00f4ng qu\u00e1 n\u1eb7ng n\u1ec1, ti\u1ec7n l\u1ee3i v\u00e0 d\u1ec5 d\u00e0ng thao t\u00e1c.

\r\n

- K\u00edch th\u01b0\u1edbc: Tr\u00ean th\u1ecb tr\u01b0\u1eddng c\u00f3 r\u1ea5t nhi\u1ec1u lo\u1ea1i g\u1eady ch\u1ee5p h\u00ecnh v\u1edbi ki\u1ec3u d\u00e1ng v\u00e0 k\u00edch th\u01b0\u1edbc kh\u00e1c nhau. T\u00f9y theo nhu c\u1ea7u s\u1eed d\u1ee5ng m\u00e0 b\u1ea1n s\u1ebd ch\u1ecdn s\u1ea3n ph\u1ea9m ph\u00f9 h\u1ee3p. N\u1ebfu l\u00e0 ng\u01b0\u1eddi th\u01b0\u1eddng hay \u0111i du l\u1ecbch \u0111\u00e2y \u0111\u00f3, b\u1ea1n n\u00ean \u01b0u ti\u00ean ch\u1ecdn nh\u1eefng chi\u1ebfc g\u1eady k\u00edch th\u01b0\u1edbc nh\u1ecf g\u1ecdn (\u0111\u1ed9 d\u00e0i t\u1eeb 50cm tr\u1edf l\u1ea1i), c\u00f3 kh\u1ea3 n\u0103ng thu ph\u00f3ng ho\u1eb7c g\u1ea5p g\u1ecdn d\u1ec5 d\u00e0ng \u0111\u1ec3 cho v\u00e0o balo, t\u00fai x\u00e1ch. N\u1ebfu ch\u1ec9 \u0111\u1ec3 \u0111\u00e1p \u1ee9ng nhu c\u1ea7u ch\u1ee5p \u1ea3nh th\u00f4ng th\u01b0\u1eddng, \u00edt khi di chuy\u1ec3n, b\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 l\u1ef1a ch\u1ecdn nh\u1eefng lo\u1ea1i g\u1eady selfie k\u00edch th\u01b0\u1edbc d\u00e0i h\u01a1n k\u00e8m theo ch\u00e2n ba (tripod) \u0111\u1ec3 c\u00f3 th\u1ec3 \u0111\u1ee9ng \u0111\u01b0\u1ee3c khi c\u1ea7n.

\r\n

- Khung g\u1eafn \u0111i\u1ec7n tho\u1ea1i: B\u1ea1n n\u00ean ch\u1ecdn nh\u1eefng chi\u1ebfc g\u1eady selfie c\u00f3 ph\u1ea7n khung g\u1eafn c\u1ee9ng c\u00e1p. N\u00f3 s\u1ebd gi\u00fap c\u1ed1 \u0111\u1ecbnh chi\u1ebfc \u0111i\u1ec7n tho\u1ea1i c\u1ee7a b\u1ea1n \u0111\u01b0\u1ee3c ch\u1eafc ch\u1eafn h\u01a1n, tr\u00e1nh nguy c\u01a1 r\u01a1i r\u1edbt trong l\u00fac ch\u1ee5p \u1ea3nh.

\r\n

- L\u1ef1a ch\u1ecdn s\u1ea3n ph\u1ea9m t\u01b0\u01a1ng th\u00edch v\u1edbi \u0111i\u1ec7n tho\u1ea1i: \u0110\u00e2y c\u0169ng l\u00e0 m\u1ed9t y\u1ebfu t\u1ed1 c\u1ef1c k\u1ef3 quan tr\u1ecdng c\u1ee7a d\u00f2ng s\u1ea3n ph\u1ea9m n\u00e0y. Ph\u1ea7n l\u1edbn c\u00e1c g\u1eady t\u1ef1 s\u01b0\u1edbng tr\u00ean th\u1ecb tr\u01b0\u1eddng \u0111\u1ec1u h\u1ed7 tr\u1ee3 jack c\u1eafm 3.5mm \u2013 chu\u1ea9n k\u1ebft n\u1ed1i ph\u1ed5 bi\u1ebfn tr\u00ean c\u00e1c thi\u1ebft b\u1ecb \u0111i\u1ec7n tho\u1ea1i th\u00f4ng minh hi\u1ec7n nay. B\u00ean c\u1ea1nh \u0111\u00f3 c\u00f2n c\u00f3 c\u00e1c lo\u1ea1i g\u1eady k\u1ebft n\u1ed1i v\u1edbi \u0111i\u1ec7n tho\u1ea1i th\u00f4ng qua bluetooth. S\u1ef1 t\u01b0\u01a1ng th\u00edch v\u1edbi h\u1ec7 \u0111i\u1ec1u h\u00e0nh tr\u00ean \u0111i\u1ec7n tho\u1ea1i c\u0169ng l\u00e0 y\u1ebfu t\u1ed1 c\u1ea7n xem x\u00e9t \u0111\u1ec3 \u0111\u1ea3m b\u1ea3o \u1ed5n \u0111\u1ecbnh trong qu\u00e1 tr\u00ecnh s\u1eed d\u1ee5ng thi\u1ebft b\u1ecb.

\r\n

- Th\u1eddi l\u01b0\u1ee3ng pin: Nh\u1eb1m kh\u00f4ng \u0111\u1ec3 b\u1ecf l\u1ee1 nh\u1eefng kho\u1ea3nh kh\u1eafc quan tr\u1ecdng v\u00e0 c\u1ea7n thi\u1ebft, khi l\u1ef1a ch\u1ecdn g\u1eady t\u1ef1 s\u01b0\u1edbng, b\u1ea1n c\u1ea7n l\u01b0u \u00fd \u0111\u1ebfn th\u1eddi l\u01b0\u1ee3ng pin c\u1ee7a s\u1ea3n ph\u1ea9m. \u0110i\u1ec1u n\u00e0y kh\u00e1 quan tr\u1ecdng v\u1edbi nh\u1eefng t\u00edn \u0111\u1ed3 m\u00ea ch\u1ee5p \u1ea3nh v\u00e0 c\u00e1c t\u00edn \u0111\u1ed3 m\u00ea du l\u1ecbch c\u1ea7n ghi l\u1ea1i h\u00ecnh \u1ea3nh k\u1ec9 ni\u1ec7m li\u00ean t\u1ee5c.

\r\n

- T\u00ednh n\u0103ng \u0111i k\u00e8m c\u1ee7a s\u1ea3n ph\u1ea9m: M\u1ed9t l\u01b0u \u00fd nh\u1ecf n\u1eefa cho nh\u1eefng ng\u01b0\u1eddi \u0111ang c\u00f3 nhu c\u1ea7u mua v\u00e0 s\u1eed d\u1ee5ng g\u1eady ch\u1ee5p h\u00ecnh t\u1ef1 s\u01b0\u1edbng \u0111\u00f3 l\u00e0 khi mua, b\u1ea1n c\u1ea7n ki\u1ec3m tra xem g\u1eady ch\u1ee5p c\u00f3 \u0111\u00e1p \u1ee9ng \u0111\u01b0\u1ee3c nh\u1eefng t\u00ednh n\u0103ng c\u01a1 b\u1ea3n sau kh\u00f4ng? \u0110i\u1ec3n h\u00ecnh nh\u01b0: t\u00ednh n\u0103ng quay phim, ch\u1ee5p \u1ea3nh t\u1eadp th\u1ec3 ti\u1ec7n l\u1ee3i, ch\u1ee5p \u1ea3nh canh gi\u00e2y,\u2026

\r\n

- Th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u: Tr\u00ean th\u1ecb tr\u01b0\u1eddng hi\u1ec7n nay c\u00f3 r\u1ea5t nhi\u1ec1u lo\u1ea1i g\u1eady ch\u1ee5p h\u00ecnh \u0111a d\u1ea1ng v\u1ec1 m\u1eabu m\u00e3 v\u00e0 ki\u1ec3u d\u00e1ng. \u0110\u1ec3 \u0111\u1ea3m b\u1ea3o ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng v\u00e0 \u0111\u1ed9 b\u1ec1n trong qu\u00e1 tr\u00ecnh s\u1eed d\u1ee5ng, b\u1ea1n n\u00ean ch\u1ecdn nh\u1eefng s\u1ea3n ph\u1ea9m \u0111\u1ebfn t\u1eeb c\u00e1c th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u \u0111\u00e3 kh\u1eb3ng \u0111\u1ecbnh \u0111\u01b0\u1ee3c uy t\u00edn nh\u01b0 Xiaomi, Anker, Zhiyun, Yunteng \u2026 v\u1edbi ch\u1ebf \u0111\u1ed9 b\u1ea3o h\u00e0nh l\u00e2u d\u00e0i t\u1eeb 6-12 th\u00e1ng.

\r\n

- S\u1ea3n ph\u1ea9m: Gimbal ch\u1ed1ng rung d\u00e0nh cho \u0111i\u1ec7n tho\u1ea1i Feiyu SPG, Gimbal ch\u1ed1ng rung Moza Mini S, Gimbal c\u1ea7m tay ch\u1ed1ng rung cho \u0111i\u1ec7n tho\u1ea1i Zhiyun Smooth Q2...

\r\n

- Ch\u1ea5t li\u1ec7u: \u0110\u00e2y l\u00e0 d\u00f2ng s\u1ea3n ph\u1ea9m cao c\u1ea5p c\u00e1c ch\u1ea5t li\u1ec7u th\u01b0\u1eddng th\u1ea5y tr\u00ean d\u00f2ng thi\u1ebft b\u1ecb n\u00e0y l\u00e0 h\u1ee3p kim nh\u00f4m ho\u1eb7c nh\u1ef1a ABS gi\u00fap n\u00e2ng cao \u0111\u1ed9 b\u1ec1n v\u00e0 s\u1ef1 tin c\u1eady trong qu\u00e1 tr\u00ecnh s\u1eed d\u1ee5ng .

\r\n

- C\u00e1ch d\u00f9ng: G\u1eafn \u0111i\u1ec7n tho\u1ea1i v\u00e0o khung \u0111\u1ee1 v\u00e0 k\u1ebft n\u1ed1i v\u1edbi thi\u1ebft b\u1ecb th\u00f4ng qua bluetooth. Ng\u01b0\u1eddi d\u00f9ng s\u1ebd s\u1eed d\u1ee5ng c\u00e1c n\u00fat b\u1ea5m tr\u00ean ph\u1ea7n tay c\u1ea7m c\u1ee7a thi\u1ebft b\u1ecb \u0111\u1ec3 ch\u1ee5p \u1ea3nh ho\u1eb7c quay phim. M\u1ed9t s\u1ed1 \u0111\u01b0\u1ee3c t\u00edch h\u1ee3p tripod \u1edf ph\u1ea7n \u0111\u1ebf gi\u00fap thi\u1ebft b\u1ecb c\u00f3 th\u1ec3 \u0111\u1ee9ng \u0111\u01b0\u1ee3c d\u1ec5 d\u00e0ng, ph\u00f9 h\u1ee3p cho nhu c\u1ea7u ch\u1ee5p \u1ea3nh t\u0129nh ho\u1eb7c phong c\u1ea3nh...

\r\n

- S\u1ea3n ph\u1ea9m: G\u1eady ch\u1ee5p \u1ea3nh selfie Xiaomi Xt09S, G\u1eady t\u1ef1 s\u01b0\u1edbng ki\u00eam ch\u00e2n tripod Yunteng 1688, G\u1eady ch\u1ee5p \u1ea3nh t\u1ef1 s\u01b0\u1edbng Anker A7163,...

\r\n

- Ch\u1ea5t li\u1ec7u: S\u1ea3n ph\u1ea9m g\u1eady ch\u1ee5p h\u00ecnh n\u00e0y tr\u1ea3i d\u00e0i t\u1eeb cao c\u1ea5p cho \u0111\u1ebfn ph\u1ed5 th\u00f4ng v\u1edbi nhi\u1ec1u ch\u1ea5t li\u1ec7u kh\u00e1c nhau : nh\u1ef1a, h\u1ee3p kim nh\u00f4m, inox ...

\r\n

- C\u00e1ch d\u00f9ng: K\u1ebft n\u1ed1i \u0111i\u1ec7n tho\u1ea1i v\u1edbi remote b\u1eb1ng bluetooth, k\u00e9o d\u00e0i ho\u1eb7c thu ng\u1eafn g\u1eady t\u00f9y theo nhu c\u1ea7u v\u00e0 th\u1ef1c hi\u1ec7n thao t\u00e1c ch\u1ee5p b\u1eb1ng n\u00fat b\u1ea5m \u0111i\u1ec1u khi\u1ec3n. Ho\u1eb7c khi c\u1ea7n b\u1ea1n c\u0169ng c\u00f3 th\u1ec3 s\u1eed d\u1ee5ng tripod b\u00ean d\u01b0\u1edbi \u0111\u1ec3 g\u1eady c\u00f3 th\u1ec3 t\u1ef1 \u0111\u1ee9ng t\u1ea1i m\u1ed9t v\u1ecb tr\u00ed c\u1ed1 \u0111\u1ecbnh.

\r\n

- S\u1ea3n ph\u1ea9m: G\u1eady ch\u1ee5p h\u00ecnh t\u1ef1 s\u01b0\u1edbng c\u00f3 bluetooth Yunteng 1288, G\u1eady ch\u1ee5p \u1ea3nh Remax P9, G\u1eady t\u1ef1 s\u01b0\u1edbng Huawei CF33,...

\r\n

- Ch\u1ea5t li\u1ec7u: V\u1edbi t\u00ednh ph\u1ed5 bi\u1ebfn th\u00f4ng d\u1ee5ng, ch\u1ea5t li\u1ec7u c\u1ea5u th\u00e0nh c\u1ee7a lo\u1ea1i g\u1eady n\u00e0y kh\u00e1 \u0111a d\u1ea1ng, phong ph\u00fa. Th\u00f4ng th\u01b0\u1eddng \u0111\u01b0\u1ee3c l\u00e0m t\u1eeb nh\u1ef1a, inox kh\u00f4ng g\u1ec9 ho\u1eb7c h\u1ee3p kim nh\u00f4m.

\r\n

- C\u00e1ch d\u00f9ng: G\u1eafn \u0111i\u1ec7n tho\u1ea1i l\u00ean khung \u0111\u1ee1, sau \u0111\u00f3 k\u1ebft n\u1ed1i v\u1edbi g\u1eady b\u1eb1ng bluetooth v\u00e0 s\u1eed d\u1ee5ng. B\u1ea1n c\u0169ng n\u00ean l\u01b0u \u00fd \u0111\u1ebfn m\u1ee9c pin tr\u00ean thi\u1ebft b\u1ecb \u0111\u1ec3 tr\u00e1nh h\u1ebft pin trong l\u00fac s\u1eed d\u1ee5ng.

\r\n

- S\u1ea3n ph\u1ea9m: G\u1eady 3 ch\u00e2n ch\u1ee5p \u1ea3nh tripod TF-3110, G\u1eady tripod 3 ch\u00e2n Yunteng VCT-5208RM, G\u1eady tripod 3 ch\u00e2n Xiaomi Selfie Stick Tripod, ...

\r\n

- Ch\u1ea5t li\u1ec7u: S\u1ea3n ph\u1ea9m g\u1eady 3 ch\u00e2n tripod \u0111\u01b0\u1ee3c l\u00e0m t\u1eeb ch\u1ea5t li\u1ec7u nh\u1ef1a t\u1ed5ng h\u1ee3p, \u0111\u1ed1i v\u1edbi d\u00f2ng cao c\u1ea5p th\u01b0\u1eddng \u0111\u01b0\u1ee3c l\u00e0m b\u1eb1ng kim lo\u1ea1i, inox kh\u00f4ng g\u1ec9 ho\u1eb7c h\u1ee3p kim gi\u00fap t\u0103ng \u0111\u1ed9 ch\u1eafc ch\u1eafn v\u00e0 \u0111\u1ea7m tay..

\r\n

- C\u00e1ch d\u00f9ng: : G\u1eafn \u0111i\u1ec7n tho\u1ea1i v\u00e0o khung gi\u1eef, sau \u0111\u00f3 s\u1eed d\u1ee5ng ch\u00e2n tripod \u0111\u1ec3 c\u1ed1 \u0111\u1ecbnh g\u1eady t\u1ea1i v\u1ecb tr\u00ed nh\u1ea5t \u0111\u1ecbnh. \u0110i\u1ec1u ch\u1ec9nh g\u00f3c v\u00e0 ch\u1ee5p \u1ea3nh. Ho\u1eb7c c\u00f3 th\u1ec3 ch\u1ee5p \u1ea3nh th\u00f4ng qua k\u1ebft n\u1ed1i bluetooth v\u1edbi remote \u0111i\u1ec1u khi\u1ec3n (n\u1ebfu c\u00f3) k\u00e8m theo.

\r\n

- S\u1ea3n ph\u1ea9m: G\u1eady ch\u1ee5p \u1ea3nh t\u1ef1 s\u01b0\u1edbng Anker Extendable, G\u1eady selfie ch\u1ee5p h\u00ecnh t\u1ef1 s\u01b0\u1edbng c\u00f3 g\u01b0\u01a1ng soi HOCO K2, G\u1eady ch\u1ee5p \u1ea3nh Xiaomi Mi Wired Remote Shutter, ...

\r\n

- Ch\u1ea5t li\u1ec7u: D\u00f2ng g\u1eady ch\u1ee5p h\u00ecnh n\u00e0y r\u1ea5t ph\u1ed5 bi\u1ebfn tr\u00ean th\u1ecb tr\u01b0\u1eddng v\u1edbi \u0111\u1ee7 m\u1ecdi ch\u1ea5t li\u1ec7u t\u1eeb nh\u1ef1a cho \u0111\u1ebfn inox kh\u00f4ng g\u1ec9, h\u1ee3p kim nh\u00f4m.

\r\n

- C\u00e1ch d\u00f9ng: K\u1ebft n\u1ed1i v\u1edbi \u0111i\u1ec7n tho\u1ea1i qua jack c\u1eafm 3.5mm v\u00e0 s\u1eed d\u1ee5ng n\u00fat b\u1ea5m tr\u00ean tay c\u1ea7m \u0111\u1ec3 thao t\u00e1c ch\u1ee5p \u1ea3nh.

\r\n

\u0110\u1ec3 t\u0103ng tu\u1ed5i th\u1ecd g\u1eady ch\u1ee5p h\u00ecnh m\u1ed9t c\u00e1ch hi\u1ec7u qu\u1ea3, b\u1ea1n n\u00ean b\u1ea3o qu\u1ea3n s\u1ea3n ph\u1ea9m \u1edf nh\u1eefng n\u01a1i kh\u00f4 tho\u00e1ng v\u00e0 tr\u00e1nh \u1ea9m \u01b0\u1edbt. N\u1ebfu kh\u00f4ng s\u1eed d\u1ee5ng trong m\u1ed9t kho\u1ea3ng th\u1eddi gian d\u00e0i, b\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 tra m\u1ed9t ch\u00fat d\u1ea7u m\u00e1y ho\u1eb7c m\u1ee1 b\u00f2 v\u00e0o v\u1ecb tr\u00ed c\u00e1c kh\u1edbp n\u1ed1i \u0111\u1ec3 gi\u00fap g\u1eady ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng tr\u01a1n tru h\u01a1n. N\u1ebfu g\u1eady ch\u1ee5p h\u00ecnh \u0111\u01b0\u1ee3c l\u00e0m t\u1eeb c\u00e1c ch\u1ea5t li\u1ec7u kim lo\u1ea1i nh\u01b0 inox ho\u1eb7c nh\u00f4m, sau m\u1ed9t th\u1eddi gian s\u1eed d\u1ee5ng b\u1ea1n n\u00ean d\u00f9ng kh\u0103n lau kh\u00f4 v\u00e0 v\u1ec7 sinh s\u1ea1ch s\u1ebd b\u1ee5i b\u1ea9n \u0111\u1ec3 tr\u00e1nh han g\u1ec9.

\r\n

TopGia.org t\u1ef1 h\u00e0o l\u00e0 m\u1ed9t trong nh\u1eefng trang mua s\u1eafm online h\u00e0ng \u0111\u1ea7u t\u1ea1i Vi\u1ec7t Nam. Tuy ch\u1ec9 v\u1eeba xu\u1ea5t hi\u1ec7n d\u1ea1o g\u1ea7n \u0111\u00e2y th\u00f4i, nh\u01b0ng TopGia.org \u0111\u00e3 t\u1ea1o \u0111\u01b0\u1ee3c ni\u1ec1m tin v\u1eefng ch\u1eafc \u0111\u1ed1i v\u1edbi qu\u00fd kh\u00e1ch h\u00e0ng tr\u00ean to\u00e0n qu\u1ed1c t\u1ea1i Vi\u1ec7t Nam, k\u1ec3 c\u1ea3 \u0110\u00f4ng Nam \u00c1. Hi\u1ec7n t\u1ea1i TopGia.org \u0111ang cung c\u1ea5p \u0111\u1ea7y \u0111\u1ee7 c\u00e1c lo\u1ea1i s\u1ea3n ph\u1ea9m g\u1eady ch\u1ee5p h\u00ecnh nh\u1eb1m \u0111\u00e1p \u1ee9ng m\u1ecdi nhu c\u1ea7u c\u1ee7a ng\u01b0\u1eddi ti\u00eau d\u00f9ng. Ngo\u00e0i ra, TopGia.org c\u00f2n cung c\u1ea5p c\u00e1c m\u1eb7t h\u00e0ng th\u1eddi trang nh\u01b0 qu\u1ea7n \u00e1o, n\u00f3n, kh\u0103n qu\u00e0ng, c\u00e1c thi\u1ebft b\u1ecb \u0111i\u1ec7n t\u1eed, tivi, t\u1ee7 l\u1ea1nh, \u0111i\u1ec7n tho\u1ea1i th\u00f4ng minh; c\u00e1c s\u1ea3n ph\u1ea9m y t\u1ebf, ch\u0103m s\u00f3c s\u1ee9c kh\u1ecfe v\u00e0 l\u00e0m \u0111\u1eb9p,....

\r\n

B\u00ean c\u1ea1nh \u0111\u00f3, khi mua s\u1eafm t\u1ea1i TopGia.org Mall, b\u1ea1n c\u00f2n \u0111\u01b0\u1ee3c s\u1edf h\u1eefu nh\u1eefng s\u1ea3n ph\u1ea9m ch\u00ednh h\u00e3ng ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng cao \u0111\u1ebfn t\u1eeb nh\u1eefng th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u c\u00f3 uy t\u00edn nh\u01b0 Xiaomi, Anker, Samsung, Sony, Logitech,... v\u1edbi m\u1ee9c gi\u00e1 h\u1ea5p d\u1eabn, an to\u00e0n v\u00e0 \u0111\u00e1ng tin c\u1eady. Ngo\u00e0i ra kh\u00e1ch mua h\u00e0ng t\u1ea1i TopGia.org Mall c\u00f2n \u0111\u01b0\u1ee3c quy\u1ec1n ki\u1ec3m tra h\u00e0ng h\u00f3a tr\u01b0\u1edbc khi thanh to\u00e1n, c\u00f9ng v\u1edbi ch\u00ednh s\u00e1ch \u0111\u1ed5i tr\u1ea3 ho\u00e0n to\u00e0n mi\u1ec5n ph\u00ed n\u1ebfu s\u1ea3n ph\u1ea9m \u0111\u01b0\u1ee3c giao kh\u00f4ng \u0111\u00fang nh\u01b0 m\u00f4 t\u1ea3, giao nh\u1ea7m ho\u1eb7c kh\u00f4ng \u0111\u1ee7 s\u1ed1 l\u01b0\u1ee3ng nh\u01b0 \u0111\u00e3 \u0111\u1eb7t.

\r\n

TopGia.org cung c\u1ea5p h\u00e0ng ngh\u00ecn ch\u01b0\u01a1ng tr\u00ecnh khuy\u1ebfn m\u00e3i li\u00ean t\u1ee5c \u0111\u01b0\u1ee3c c\u1eadp nh\u1eadt m\u1ed7i ng\u00e0y nh\u01b0: \u00e1p d\u1ee5ng m\u00e3 mi\u1ec5n ph\u00ed v\u1eadn chuy\u1ec3n, c\u00e1c ch\u01b0\u01a1ng tr\u00ecnh Flash Sale - mua s\u1eafm v\u00e0o c\u00e1c khung gi\u1edd v\u00e0ng v\u1edbi m\u1ee9c gi\u00e1 c\u1ef1c k\u1ef3 \u01b0u \u0111\u00e3i. Ng\u01b0\u1eddi d\u00f9ng c\u00f3 th\u1ec3 thanh to\u00e1n linh ho\u1ea1t v\u00e0 nhanh ch\u00f3ng tr\u00ean TopGia.org th\u00f4ng qua nhi\u1ec1u ph\u01b0\u01a1ng th\u1ee9c ti\u1ec1n m\u1eb7t, th\u1ebb ATM, th\u1ebb t\u00edn d\u1ee5ng, v\u00ed \u0111i\u1ec7n t\u1eed,... T\u1ea5t c\u1ea3 c\u00e1c \u0111\u01a1n h\u00e0ng s\u1ebd \u0111\u01b0\u1ee3c giao \u0111\u1ebfn tay ng\u01b0\u1eddi ti\u00eau d\u00f9ng m\u1ed9t c\u00e1ch nhanh ch\u00f3ng b\u1edfi nh\u1eefng \u0111\u01a1n v\u1ecb v\u1eadn chuy\u1ec3n h\u00e0ng \u0111\u1ea7u nh\u01b0 Giao h\u00e0ng nhanh, Viettel Post, Giao h\u00e0ng ti\u1ebft ki\u1ec7m, J&T Express ...\u0110\u1eb7t h\u00e0ng ngay h\u00f4m nay \u0111\u1ec3 \u0111\u01b0\u1ee3c h\u01b0\u1edfng to\u00e0n b\u1ed9 nh\u1eefng \u01b0u \u0111\u00e3i h\u1ea5p d\u1eabn \u0111\u1ebfn t\u1eeb TopGia.org. Mua h\u00e0ng ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng, kh\u00f4ng lo v\u1ec1 gi\u00e1, h\u00e3y \u0111\u1ebfn TopGia.org.

\r\n\r"], "heading": ""}]

Xu hướng Phụ Kiện Chụp Hình